Delegation of the European Union to Uzbekistan

Delegation of the European Union to Uzbekistan