Human Rights & Democracy

O Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

ESZD je diplomatska služba Evropske unije. Pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike Unije pomaga vodji zunanjih zadev Evropske unije, tj. visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

 

Eden ključnih vidikov dela ESZD je, da lahko tesno sodeluje z zunanjimi in obrambnimi ministrstvi držav članic EU in drugimi institucijami EU, kot so Evropska komisija, Svet in Parlament. Pri delu je močno povezana tudi z Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi organizacijami.

ESZD ima sedež v Bruslju, vendar se opira na močno razširjeno diplomatsko prisotnost EU po vsem svetu in združuje evropske javne uslužbence, diplomate iz zunanjepolitičnih služb držav članic EU in lokalno osebje v državah po svetu.

Sedež

ESZD vodi visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednik Komisije (VP/PP) Josep Borrell.

Večino vsakodnevnega dela na sedežu ESZD nadzira generalna sekretarka Helga Schmid, pomagajo pa ji trije namestniki: Christian Leffler, Jean‑Christophe Belliard in Pedro Serrano.

ESZD je razdeljena na geografske in tematske direktorate:

pet velikih oddelkov pokriva različna območja sveta – Azijo in Pacifik, Afriko, Evropo in Srednjo Azijo, širši Bližnji vzhod ter Ameriki.

Posebni oddelki so pristojni za globalna in večstranska vprašanja, ki na primer vključujejo človekove pravice, podporo demokraciji, migracije, razvoj, odzivanje na krize ter upravne in finančne zadeve.

ESZD ima tudi pomembne oddelke, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in odzivanjem na krize v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Vojaški štab EU je vir kolektivnega vojaškega strokovnega znanja v okviru ESZD, ki med drugim svetuje visokemu predstavniku/podpredsedniku glede vojaških in varnostnih vprašanj.

Za več informacij glej najnovejši organigramESZD.

Delegacije EU

ESZD je v skladu z Lizbonsko pogodboodgovorna za delovanje delegacij in uradov EU po svetu.

Delegacijeimajo ključno vlogo pri zastopanju EU in njenih državljanov po svetu ter pri vzpostavljanju mrež in partnerstev. Njihova glavna vloga je zastopanje EU v državi, v kateri imajo sedež, ter promoviranje vrednot in interesov EU.

Odgovorne so za vsa področja politike v odnosu med EU in državo gostiteljico – politično, gospodarsko, trgovinsko ali v zvezi z človekovimi pravicami – ter za vzpostavljanje odnosov s partnerji v civilni družbi. Poleg tega analizirajo politični razvoj v državi gostiteljici in o njem poročajo. S projekti in nepovratnimi sredstvi sodelujejo tudi pri načrtovanju razvojnega sodelovanja. Ključni vidik delegacije je njena javna diplomatska vloga, ki temelji na izboljšanju prepoznavnosti, ozaveščenosti in razumevanja EU.

Delegacije so diplomatske misije in so običajno pristojne za eno državo, nekatere pa zastopajo EU v več državah. EU ima delegacije tudi pri mednarodnih organizacijah, kot so Združeni narodi in Svetovna trgovinska organizacija.

Editorial Sections: