European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58491 - 58500 of 90439

The Council increased the restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) by finalising the transposition into EU law of the measures imposed by the latest UN Security Council resolution 2397 (2017).

Languages:

On Friday, 23 February Somalia’s capital Mogadishu was once again the target of terrorist violence. Over 30 citizens were killed and many more injured when terrorists conducted twin attacks in the proximity of the Presidential Compound.

Supported by the Permanent Missions of the European Union, France, Italy and Uruguay, a number of
international organisations are organising a side-event to complement the annual day on the rights of
the child focusing on humanitarian settings.

Starting today, Armenia and the European Environment Agency water experts will hold a 5-day training session, building capacity for upgrading Lake Sevan water information system to become national water information system that can support policy-making and implementation of integrated water resources management in Armenia. The training is delivered by an EU funded project focused on sharing environmental information, including on water – a resource that is vital for all life on our planet, ecosystems, society and the economy.

Languages:

Այսօրվանից կմեկնարկի՝ վերապատրաստման 5 օրյա դասընթաց Հայաստանի և Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) փորձագետների կողմից, որը միտված է Սեւանա լճի ջրային տեղեկատվության համակարգը կատարելագորելու և այն ջրային տեղեկատվության ազգային համակարգ դարձնելու համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացմանը, որն էլ իր հերթին կարող է նպաստել Հայաստանում ջրային քաղաքականության մշակմանը եւ ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման իրականացմանը:

Languages:

The European Union Delegation and the EU Heads of Mission in Myanmar call on all parties to the conflict in Kachin to cease hostilities and offensive operations and fulfil Myanmar’s obligations under international law to protect civilians and non-combatants. Only progress towards a political agreement on Myanmar’s future constitutional settlement can ensure lasting peace.

ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ထုိးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ေပးၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္မဟုတ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆိုသည့္ဝတၱရားမ်ားကို လုိက္နာပါရန္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပိုင္းေျဖရွင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာလွ်င္ တည္တံ့ ၿမဲၿမံမည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

Pages