European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 68801 - 68810 of 93748

Court monitoring report in Prishtinë/Priština, Mitrovicë/Mitrovica and Gjilan/Gnjilane

Languages:

Raport i monitorimit të gjykatave në Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjilan

Raport i monitorimit të gjykatave në Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjilan

Languages:

The European Union Representative and the EU Heads of Mission in Jerusalem and Ramallah issue the following statement:

Languages:

أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله البيان التالي:

Languages:

The participation of women in decision-making in Kosovo is considered to be low in spite of the legal requirement from the Law No. 05/L -020 on Gender Equality, article 6, point 8, which states that “equal gender representation in all legislative, executive and judiciary bodies and other public institutions is achieved when ensured a minimum representation of fifty percent (50%) for each gender, including their governing and decision-making bodies”.

Languages:

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë konsiderohet të jetë e vogël përkundër kërkesës ligjore nga Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, neni 6, pika 8, që thekson se “përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse”.

Smatra se da na Kosovu preovlađuje nizak stepen učešća žena u odlučivanju uprkos uslovima iz člana 6. stav 8. iz Zakona br. 05/L-020 o rodnoj ravnopravnosti kojima se predviđa da „rodna zastupljenost u svakom zakonodavnom, izvršnom i sudskom organu i drugim javnim institucijama postoji kada je obezbeđena minimalna zastupljenost od pedeset procenata (50%) za svaki rod, uključujući i njihova upravna tela i tela koja donose odluke.

Languages:

3 European universities of applied sciences and 3 South African research universities have established an international partnership in the fields of healthcare and welfare

Pages