European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 79011 - 79020 of 92040

WIPO - 33rd Session of the Standing Committee on Copyright and Related Rights
Geneva, 14 -18 November 2016
EU Opening Statement

ЕХ нь хүний эрхээс эхлээд тээвэр, худалдаа хүртэл өргөн хүрээнд идэвхтэй оролцоотой. ЕХ тодорхой салбарт юу хийдэг талаархи сэдэвчилсэн хураангуй жагсаалт, холбогдох байгууллага, хууль тогтоомж, баримт бичгүүд.

Languages:

ЕХ-ны гадаад бодлого, стратеги, арга хэрэгсэл, үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдлыг хангах, хүний эрх, ардчиллыг хөхүүлэн дэмжих, хөгжил цэцэглэлтийг түгээх, эрх зүйт ёс, сайн засаглалыг дэмжихэд чиглэгддэг.

Languages:

Шенгений хэмээх бүс бий болсноор ЕХ-ны улс орнуудын хооронд аялах явдал ихээхэн хялбар болсон.
Чанар, олон янз байдал, боломж гээд Европын дээд боловсролын байгууллагуудын үр өгөөж маш их.

Languages:

Европын Холбоо, түүний түүх, гишүүн орнуудын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ЕХ-ны талаархи тоо, баримтууд.

Languages:

ЕХ иргэдэд олон янз байдлаар ажлын байр санал болгодог, мөн гэрээгээр ажил гүйцэтгэх, түүнчлэн төсөл хөтөлбөр болон байгууллагуудыг дэмжих санхүүжүүлэлтийг тэтгэлэг хэлбэрээр олгодог.

Languages:

Тус бүс нутагтай харилцах ЕХ-ны харилцаа, түүний түүх, ЕХ-ны бодлого, хөтөлбөрүүд.

Languages:

14 ноября в Брюсселе прошло заседание Совета ЕС по иностранным делам. Министры иностранных дел стран ЕС, помимо прочих вопросов, обсудили многосторонние и двусторонние отношения с шестью государствами-участницами Восточного Партнерства – Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина. Совет принял следующие выводы касательно Восточного Партнерства.

La UE trabaja en campos muy diversos, desde los derechos humanos hasta el transporte o el comercio. Una lista de temas que resume la actividad de la UE en cada ámbito, con enlaces a los organismos, la legislación y los documentos relacionados.

Languages:

Pages