European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55111 - 55120 of 87193

Armine Muradyan

Head of the "Future is Ours" Non-Traditional Vegetables Production Cooperative, Gargar Community, Lori Marz

With the help of the European Union, Armenian farmers produce non-traditional vegetables. Women from Lori marz know that broccoli, savoy cabbage and brussels sprout, physalis and aragula are very useful and they enter the market with these less familiar vegetables. How does the Lori women's business plan develop? Mrs. Armine, one of the women framers from Gargar answers the question.

Languages:

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, C'est à la fois un honneur et un plaisir de vous voir. Je suis content d'être là et je suis heureux d'être au Monténégro.

“We are confident that when the programme is complete the 46 independent farmers we have established, trained and helped are cemented enough in their knowledge, skills, and environment to be able to carry on without our immediate support” – David Muckenhuber, Project Team Leader, Organic Agriculture Support Initiative (OASI), ADA.

Languages:

«Մենք վստահ ենք՝ երբ ծրագիրն ավարտվի, այն 46 անկախ ֆերմերները, որոնց մենք աջակցել ենք և վերապատրաստել կունենան համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ և նպաստավոր միջավայր, որպեսզի կարողանան իրենց գործը շարունակել առանց մեր անմիջական օժանդակության» - Դեյվիդ Մաքնհաբր, ծրագրի ղեկավար, Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն (OASI կամ ՕԳԱՆ), Ավստրիայի զարգացման գործակալություն (ADA կամ ԱԶԳ):

Languages:

A group of young professionals from the EU and ASEAN met up at the EU-ASEAN Young Leaders Forum in Brussels on 26 February 2018 to discuss common challenges. Read the article to find out more on what issues were highlighted by the young leaders and their set of recommendations.

Petros Petrosyan

Head of “Roza-1” Cooperative, Khachaghbyur

Community, Gegharkunik Marz

The European Union’s ENPARD project has revealed that there is a potential for a high-value cheese production in Armenia. Due to the ENPARD agricultural programme, Armenian producers are entering into the European market with stable steps.

How did this story of success begin?

Languages:

Pages