European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57311 - 57320 of 82688

On 13 September, in his annual State of the Union address, European Commission President Jean-Claude Juncker stated that he wants to "strengthen our European trade agenda. Yes, Europe is open for business. But there must be reciprocity. We have to get what we give. Trade is not something abstract. Trade is about jobs, creating new opportunities for Europe's businesses big and small. Every additional €1 billion in exports supports 14,000 extra jobs in Europe. Trade is about exporting our standards, be they social or environmental standards, data protection or food safety requirements.

The trade fair aims to increase the trade turnover between the European Union and the Republic of Armenia, explore advantages of investing, and provide import and export opportunities for European and Armenian manufacturers and service providers.
The fair has the welcome and support of EU member countries and the Armenian Government, which will ensure the strong presence of the business community, investors, and stakeholders. The opening ceremony included speeches by H.E. Mr. Piotr Świtalski, Ambassador, Head of the European Union Delegation to Armenia, Mr. Robert Harutyunyan, Deputy Minister of Foreign Affairs of the RA, and Mr. Petros Sourmelis, the Head of Unit, Directorate General Trade, European Commission followed by a guided tour.

Languages:

Առևտրի ցուցահանդեսի նպատակն է խթանել Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը, ուսումնասիրել ներդրումների առավելությունները և եվրոպական ու հայկական արտադրողներին ու ծառայություններ մատուցողներին ընձեռել ներմուծման և արտահանման նոր հնարավորություններ:

Ցուցահանդեսը տեղի է ունենում ԵՄ անդամ երկրների և Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ, որը կապահովի գործարար համայնքի, ներդրողների և շահագրգիռ կողմերի ակտիվ ներգրավվածությունը:

Languages:

PRIORITY 1: 

Identify and document competent civil society drivers of change that can collectively advance public policy and institutional reform in selected thematic sectors and states (e.g. civil society networks, citizen platforms, media, trade unions, research institutions, private sector), and contribute to EU external assistance programming.

Indicator 1: Identified drivers of change/key stakeholders in EU civil society support programmes.

A love story from France, "Souvenir", is this year's opening salvo for Cine Europa 20 on 16 September at Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. Public screenings of Cine Europa start on 17 September.

"Souvenir" is directed and co-written by Bavo Defurne. It stars Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, and Johan Leysen and is the story of a forgotten European Song Contest singer, fading away in a pâté factory, and falling in love with a young aspiring boxer. Together they decide to attempt her comeback.

A love story from France, "Souvenir", is this year's opening salvo for Cine Europa 20 on 16 September at Shangri-La Plaza, Mandaluyong  City. Public screenings of Cine Europa start on 17 September.

 

"Souvenir" is directed and co-written by Bavo Defurne. It stars Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, and Johan Leysen and is the story of a forgotten European Song Contest singer, fading away in a pâté factory, and falling in love with a young aspiring boxer. Together they decide to attempt her comeback.

 

Le 14 septembre, Federica Mogherini, haute représentante de l’Union, a rappelé que l'UE jugeait inacceptables les violences au Myanmar/en Birmanie, qui poussent les Rohingyas à se réfugier au Bangladesh. Mme Mogherini a appelé les dirigeants du Myanmar/de la Birmanie à montrer que la démocratie s'applique à tous, au-delà des frontières ethniques, sociales et religieuses.

Languages:

EU High Representative Mogherini on 14 September reiterated the EU's position that the violence in Myanmar, which is causing a flood of Rohingya refugees into Bangladesh, is unacceptable. Mogherini called on the Myanmar leadership to show that democracy is for all beyond ethnic, social and religious boundaries.

Languages:

Ambassador Dejak marked the day by participating in a discussion of democracy on NTV's "AM Live" breakfast show

Pages