European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54111 - 54120 of 79157

The EU is mobilising its emergency response tools to help the countries affected or threatened by Hurricane Irma.

Languages:

L'UE mobilise ses instruments de réponse d'urgence pour assister les pays affectés ou menacés par l'ouragan Irma.

Languages:

This report is based on desk research of key available sources, including the Strategy and Action plan on Human Rights (2009–2011) and subsequent draft strategies, as well as guidelines and comments on Kosovo’s strategic framework on human rights by international organisations.

Languages:

Raporti bazohet në hulumtimin e dokumenteve dhe krahasimin e të dhënave të burimeve kryesore në dispozicion, përfshirë Strategjinë dhe planin e veprimit për të drejtat e njeriut (2009 – 2011) dhe projekt-strategjitë e mëvonshme, si dhe udhëzimet dhe komentet për kornizën strategjike të Kosovës për të drejtat e njeriut nga organizatat ndërkombëtare.

Ovaj izveštaj se zasniva na kancelarijskim istraživanjima koja su radile međunarodne organizacije o ključnim dostupnim izvorima, uključujući strategiju i akcioni plan o ljudskim pravima (2009-2011) i buduće nacrte strategije kao i smernice i komentare o strateškim okvirima ljudskih prava na Kosovu.

Languages:

The European Union has set aside 100million (Euros) to support inclusive green economy in the country

Previous research into the freedoms and protection for lesbians, gays, bisexual and transgender (LGBT) found that rights of the LGBT community have been neglected with limited attention being given by state institutions and no visible signs of the LGBT community in public life.

Languages:

Prethodna istraživanja o slobodama i zaštiti za lezbejke, gejeve, biseksualce i transrodne osobe (LGBT) su utvrdila da su prava LGBT zajednice zanemarena sa ograničenom pažnjom koja se daje od strane državnih institucija i bez vidljivih znakova LGBT zajednice u javnom životu.

Languages:

Hulumtimi paraprak lidhur me liritë dhe mbrojtjen për lezbiket, homoseksualët, biseksualët, transgjinorët dhe interseksualët (LGBTI) gjeti se të drejtat e komunitetit LGBTI janë lënë pas dore duke i kushtuar kujdes të kufizuar nga institucionet shtetërore dhe nuk kishte shenja të dukshme të komunitetit LGBTI në jetën publike.

Pages