European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 79061 - 79070 of 88994

Desde a criação do chamado espaço Schengen, passou a ser muito mais fácil viajar entre países da UE. 
Os estabelecimentos de ensino superior europeus oferecem uma grande diversidade de oportunidades de elevada qualidade.
Languages:

A UE propõe diferentes tipos de ofertas de emprego, adjudica contratos públicos e concede financiamento sob a forma de subsídios para apoiar projetos ou organizações.
Languages:

ევროკავშირის აქტივობები ხორციელდება მრავალი მიმართულებით, დაწყებული ადამიანის უფლებების დაცვიდან, ტრანსპორტისა და ვაჭრობის ჩათვლით. მიმართულებათა ნუსხა, რომელიც აჯამებს ევროკავშირის საქმიანობას კონკრეტულ სფეროში, შესაბამის საკითხთა შესახებ სასარგებლო ბმულები, კანონმდებლობა და დოკუმენტები.
Languages:

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა, სტრატეგიები, ინსტრუმენტები და მისიები სტაბილურობის მხარდასაჭერად, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის წასახალისებლად, კეთილდღეობის ასამაღლებლად და კანონის უზენაესობის განვითარებისა და უკეთესი მმართველობის მხარდასაჭერად.
Languages:

ევროკავშირის ურთიერთობა რეგიონთან; ინფორმაცია მისი ისტორიის შესახებ და ევროკავშირის პოლიტიკა და პროგრამები.
Languages:

შეიტყვეთ მეტი ევროკავშირის შესახებ, მისი ისტორიისა და ქვეყნების შესახებ. ფაქტები და ციფრები ევროკავშირში ცხოვრების შესახებ.
Languages:

ეგრეთ წოდებული შენგენის ზონის შექმნის შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის გადაადგილება საგრძნობლად გამარტივდა. 
ხარისხი, მრავალფეროვნება და შესაძლებლობები ევროპული უმაღლეი საგანმანათლებლოინსტიტუტების მთავარი უპირატესობებია.
Languages:

ევროკავშირი მოქალაქეებს სამსახურს სხვადასხვა გზით სთავაზობს, ასევე პროექტებისა და ორგანიზაციების მხარდასაჭერად სთავაზობს საჯარო კონტრაქტებს და უზრუნველყოფს დაფინანსებას გრანტების სახით.
Languages:

ЕС ведёт активную работу в различных направлениях: от защиты прав человека до вопросов транспорта и торговли. Перечень тем, которые описывают деятельность ЕС в конкретной области, полезные ссылки на соответствующие органы, законы и документы.
Languages:

Внешняя политика, стратегии, нормативные документы и задачи ЕС по поддержанию стабильности, соблюдению прав человека и демократии направлены на всеобщее процветание, соблюдение верховенства закона и надлежащего управления.
Languages:

Pages