European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57181 - 57190 of 88556

Ծրագիրը միտված է աջակցելու աշխատանքային միգրանտներին և նրանց ընտանիքներին՝ նրանց աշխատանքային ներուժն ուղղորդելու նորարարական ձեռնարկատիրական մոդելների և նոր ձեռնարկությունների (start-ups) ստեղծմանը Արագածոտնի և Շիրակի մարզերում: Հայաստան վերադառնալու և իրենց համայնքներում ներդրում կատարելու նպատակ ունեցող բազմաթիվ միգրանտներ հարկադրված են երկար տարիներ շարունակել աշխատանքային միգրացիայի շրջափուլերը, որպեսզի կարողանան ֆինանսական կապիտալ կուտակել և ձեռնարկատիրական գործունեություն նախաձեռնել:

Languages:

Photos: Indonesia Economic and Investment Outlook 2018

Following last year’s success, the European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham) in partnership with the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) organised the “Indonesia Economic and Investment Outlook 2018” on 8 February 2018 in Jakarta. This event discussed expected investment and economic developments in Indonesia for the coming year.

Following last year’s success, the European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham) in partnership with the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) organised the “Indonesia Economic and Investment Outlook 2018” on 8 February 2018 in Jakarta. This event discussed expected investment and economic developments in Indonesia for the coming year.

Speech by the EU Ambassador to Indonesia, H.E. Vincent Guerend at the "Indonesia Economic and Investment Outlook 2018", an event jointly organised by the European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham) and the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)

The European Commission's Director General for Mobility and Transport, Henrik Hololei, was interviewed by Mr Dan Murphy of CNBC on 4 February 2018 on the sidelines of the Singapore Airshow Aviation Leadership Summit (SAALS) 2018.

The Wellington Branch of the New Zealand Institute of International Affairs and the Centre for Strategic Studies invites you to a talk by Professor Jakub Zajączkowski and Ambassador of Poland to India Tomasz Lukaszuk. After the fall of communism in1989, Poland  initially focused on membership of NATO (1999) and the EU (2004). But the year of joining the EU coincided with a new approach towards the region neglected during the first years of the 3rd Polish Republic—embodied in a white paper on strategy for the Asia-Pacific.

EU supports programmes in Armenia, such as Social Innovations for Vocational Education and Employability of Young People with Disabilities (SIVEE) dedicated to equipping youth with disabilities with marketable skills that significantly increase the chances to find fulfilling employment.

Languages:

Pages