European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77721 - 77730 of 92039

LIBREVILLE, 12 décembre 2016 – L’Observatrice-en-chef, Mariya Gabriel, a présenté le rapport final de la Mission d'observation électorale (MOE) de l’Union européenne au Gabon lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Libreville.

L'Observateur-en-chef Mariya Gabriel a présenté le rapport final de la Mission d'observation électoral au Gabon sur l'élection présidentielle du 27 août 2016.

 

Video du discours de Mariya Gabriel

Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini ahead of the Foreign Affairs Council's discussion on Syria

Në vijim është lista e prioriteteve urgjente të reformave të cilat duhet të përmbushen nga Republika e Maqedonisë në sferën e sundimit të së drejtës dhe të drejtave fondamentale, de-politizimit të administratës publike, lirisë së shprehjes dhe reformës zgjedhore.

 

Këto prioritete të reformave janë përpiluar nga Komisionit Evropian në bazë të rekomandimeve të dhëna paraprakisht dhe prioriteteve të reformave paraprakisht të kontraktuara në këto sfera, të cilat u përcaktuan dhe u plotësuan me konstatimet e Grupit të ekspertëve të lartë.

 

Овие реформски приоритети ги подготви Европската комисија врз основа на претходно дадените препораки и претходно договорените реформски приоритети во овие области што се потврдени и дополнети со наодите на Групата високи експерти.

Тие имаат за цел да се зафатат со системските слабости што се поврзани со правењето и содржината на прислушуваните материјали, како и со хоризонталните слабости што придонесоа за создавање на состојбата што доведе до сегашната политичка криза.

Pages