European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75491 - 75500 of 87033

With the Stabilisation and Association Agreement (SAA), a comprehensive framework has been set in place for closer political and economic relations between the EU and Kosovo

Languages:

Me Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA), është vendosur një kornizë gjithëpërfshirëse për marrëdhënie më të ngushta politike dhe ekonomike mes BE-së dhe Kosovës

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je uspostavljen sveobuhvatni okvir kako bi se stvorile bliže političke i ekonomske veze između EU i Kosova

Languages:

Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Central African Republic on the status of the European Union CSDP Military Training Mission in the Central African Republic (EUTM RCA)

Cooperation Committee between the European Union and the Republic of Tajikistan addresses challenges and desirable reforms

Комитет по сотрудничеству между Европейским Союзом и Республикой Таджикистан решает задачи и необходимые реформы.

Languages:

Pages