European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55951 - 55960 of 77347

Du 8 au 11 juin 2017, en collaboration avec l’association Kenbe Fem, le Théâtre de Poche de Bruxelles accueillera l’exposition interactive de photos sur la culture haïtienne réalisée par Andrea Ruffini, complétée par une série de vidéos qui replacent le travail des artistes et artisans dans leur contexte. Elle montrera également les œuvres que les artisans haïtiens et le designer ital...ien Arturo Vitori ont fabriquées dans le cadre du PEC.

Posmatranje izbora pruža priliku za procenu izbornog procesa prema međunarodnim standardima. EU ima vodeću globalnu ulogu u pružanju i finansiranju izborne pomoći, koja dopunjava posmatranje izbora. 

Languages:

Vëzhgimi i zgjedhjeve ofron mundësinë e vlerëzimit të procesit zgjedhor sipas standardeve ndërkombëtare. Bashkimi Evropian është prej udhëheqësve kryesorë në sigurimin dhe financimin e asistencës zgjedhore si plotësim i vëzhgimit zgjedhor. 

Un atelier de formation sur le manuel de gestion des frontières et de libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO se tient à Cotonou du 29 mai au 1er juin 2017 dans le cadre du projet régional "Appui à la libre circulation des personnes et de la migration en Afrique de l'Ouest " (FFM West Africa) cofinancé par l'Union européenne et la CEDEAO.

Secili mision i Bashkimit Evropian operon brenda kornizave të një qasjeje gjithëpërfshirëse. Misioni vepron në pajtim dhe koordinim me delegacionet e BE-së brenda këtij regjioni dhe brenda kornizës së politikave regjionale të BE-së. 

Me rastin e ftesës nga një shtet i huaj për organizimin e zgjedhjeve demokratike, BE-ja mund të marrë vendimin të dërgojë një Misioni për Vëzhgim të Zgjedhjeve për zgjedhjet brenda shtetit në konsultim me Parlamentin Evropian dhe Shtetet Anëtare. 

Nakon poziva upućenog od strane zemlje koja organizuje demokratske izbore, EU može, u konsultaciji sa Evropskim parlamentom i državama članicama, doneti odluku o slanju Izborne posmatračke misije da posmatra izbore u toj zemlji.

Languages:

Svaka EU misija funkcioniše u okviru sveobuhvatnog pristupa. Misija radi u dogovoru i koordinaciji sa delegacijama EU na istom području, i u okviru regionalnih politika Evropske unije. 

Languages:

Pages