European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 211 - 220 of 90155

The European Commission’s Executive Vice-President for the Green Deal, Mr Frans Timmermans, announced today (19/10) the start of a new EU-funded “Smart Green ASEAN Cities” programme, following his meeting with the ASEAN Secretary-General, Dato Lim Jock Hoi, at the ASEAN Secretariat in Jakarta.

Dans le cadre du « Mois du Consommons local », le Chef de Coopération de la Délégation de l’Union européenne au Bénin, Ruben Alba Aguilera, a participé le 15 octobre 2021, à un panel portant sur la transformation industrielle et artisanale.

Kjo deklaratë preliminare e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të BE-së (EU EOM) publikohet para përfundimit të tërë procesit zgjedhor. Mbeten pa u përfunduar fazat kritike, ku përfshihen tabelimi i rezultateve dhe shqyrtimi i ankesave. EU EOM tani është në pozitë vetëm për të komentuar rreth vëzhgimit të bërë deri më tani dhe më vonë do të publikojë raportin përfundimtar, duke përfshirë edhe analizën e plotë dhe rekomandimet për reformën zgjedhore. EU EOM po ashtu mund të bëjë edhe deklarata të tjera për çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet, siç dhe kur e konsideron të përshtatshme.

Ova preliminarna izjava Izborne posmatračke misije EU (EU EOM) dostavljena je pre završetka celokupnog izbornog procesa. Preostaju kritično važne faze koje obuhvataju tabelarni prikaz rezultata i odluke o rešavanju žalbi i prigovora. EU EOM je sada u poziciji da samo komentariše dosadašnja zapažanja, a kasnije će objaviti konačni izveštaj koji će sadržati celokupnu analizu i preporuke za izborne reforme. EU EOM takođe može da doda i izjave o raznim pitanjima vezanim za izbore kada to smatra za prikladno.

Languages:

This preliminary statement of the EU election observation mission (EU EOM) is delivered before the completion of the entire electoral process. Critical stages remain, including tabulation of results and adjudication of petitions. The EU EOM is now only in a position to comment on observation undertaken to date, and will later publish a final report, including full analysis and recommendations for electoral reform. The EU EOM may also make additional statements on election-related matters as and when it considers it appropriate.

Languages:

PRIŠTINA, 19. oktobra 2021. - Rukovodilac Misije, g. Lukas Mandl, član Evropskog parlamenta, predstavio je danas preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije (EU EOM) za lokalne izbore održane 17. oktobra na Kosovu.

Languages:

PRISHTINË, 19 tetor 2021 – Shefi i Misionit, Z Lukas Mandl, deputet i Parlamentit Evropian, paraqiti sot gjetjet preliminare të Misionit të Bashkimit Evropian për Vëzhgimin e Zgjedhjeve (EU EOM) për zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë.

Pages