European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54111 - 54120 of 75282

Me ftesë nga Presidenti i Kosovës, Bashkimi Evropian (BE) ka dërguar Misionin e Vëzhgimit të Zgjedhjeve (EU EOM) për të vëzhguar zgjedhjet e parakohshme legjislative, të planifikuara më 11 qershor, 2017. EU EOM udhëhiqet nga Alojz Peterle, anëtar i Parlamentit Evropian nga Sllovenia. Ky është misioni i tretë i EU EOM i dërguar në Kosovë.

Nakon poziva od strane predsednika Kosova, Evropska unija (EU) poslala je Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) da posmatra prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 11. jun 2017. Izbornu posmatračku misiju Evropske unije predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije. Ovo će biti treća po redu Izborna posmatračka misija Evropske unije do sada raspoređena na Kosovu.

Languages:

Vëzhgimi gjatë zgjedhjeve është aktivitet thelbësor i BE-së që synon promovimin e demokracisë, të drejtave njerëzore dhe sundimin e ligjit nëpër botë.

Posmatranje izbora je aktivnost od vitalnog značaja za EU, i ima za cilj promovisanje demokratije, ljudskih prava i vladavine prava širom sveta.

Languages:

Estudo das áreas temáticas no “Domínio Prioritário 1 – Criação de Emprego” no âmbito do Programa Indicativo Plurianual da Cooperação PALOP e Timor-Leste com a União Europeia (PALOP-TL/UE)

Pages