European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55761 - 55770 of 88823

Արժանապատիվ աշխատանքն, անշուշտ, երիտասարդների կյանքում չափազանց կարևոր գործոն է: Ցավոք, երիտասարդների գործազրկության բարձր մակարդակը ԱՊՀ-ի մի շարք երկրներում լրջագույն սոցիալական խնդիր է: ՍՕՍ Մանկական Գյուղերը, Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում, ձեռնամուխ է եղել երիտասարդության զբաղունակության և ձեռնարկատիրության ներուժի խթանմանը Արևելյան գործընկերության երեք երկրներում, որտեղ չկան երիտասարդներին՝ հատկապես խնամքի հաստատությունների սաներին, ուղղված պետական ծրագրեր:

Languages:

The European Union (EU) Ambassador to Indonesia, H.E. Mr Vincent Guérend, is on a four-day visit to the province of Papua, including to the provincial capital Jayapura as well as Wamena. The visit aims at obtaining first-hand impressions and information on recent developments in the province, including on key issues such as economic development, forthcoming local elections, good governance, human rights and environmental protection.

Languages:

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Bapak Vincent Guérend, memulai kunjungan empat hari di provinsi Papua, termasuk ke ibukota provinsi Jayapura serta ke Wamena. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung dan memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir di provinsi ini, termasuk mengenai pembangunan perekonomian, pemilihan kepala daerah (pilkada), tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

Languages:

ILO Governing Body, 332nd session
Geneva, 12 March – 22 March 2018
EU Statement - INS/2: Agenda of the International Labour Conference

The European Union (EU) and the Government of Albania held their 3rd IPARD Monitoring Committee meeting in Tirana on 21st March, focusing on the upcoming entrustment of the Albanian authorities with budget implementation tasks for the Instrument for pre-accession for Rural Development (IPARD) programme.

Languages:

Bashkimi Evropian (BE) dhe Qeveria e Shqipërisë mbajtën sot në Tiranë takimin e tyre të 3-të të Komisionit të Monitorimit të IPARD-it, duke u fokusuar në përgjegjësinë e ardhshme të autoriteteve shqiptare me detyrat e vënies në zbatim të buxhetit për Instrumentin për Para-Anëtarësim për programin e Zhvillimit Rural (IPARD).

Languages:

Pages