European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58361 - 58370 of 83219

Secili mision i Bashkimit Evropian operon brenda kornizave të një qasjeje gjithëpërfshirëse. Misioni vepron në pajtim dhe koordinim me delegacionet e BE-së brenda këtij regjioni dhe brenda kornizës së politikave regjionale të BE-së. 

Me rastin e ftesës nga një shtet i huaj për organizimin e zgjedhjeve demokratike, BE-ja mund të marrë vendimin të dërgojë një Misioni për Vëzhgim të Zgjedhjeve për zgjedhjet brenda shtetit në konsultim me Parlamentin Evropian dhe Shtetet Anëtare. 

Vëzhgimi i zgjedhjeve ofron mundësinë e vlerëzimit të procesit zgjedhor sipas standardeve ndërkombëtare. Bashkimi Evropian është prej udhëheqësve kryesorë në sigurimin dhe financimin e asistencës zgjedhore si plotësim i vëzhgimit zgjedhor. 

Side event to celebrate the launch of General Comment No 21 of the Committee on the Rights of the Child.
Date: Thursday 28 September 2017
Time: 13:15 – 14:45
Venue: Room XXIII, Palais des Nations

European integration cannot be achieved without the whole country, be together for change. Albania doesn't have the luxury to waste talent and potential. The entire country needs to move together. Elected representatives, public servants, journalists, formal and informal parts of civil society all have a role to play.

Languages:

Integrimi evropian nuk mund të arrihet pa të gjithë vendin, jini bashkë për ndryshimin. Shqipëria nuk e ka luksin ta çojë dëm talentin dhe potencialet. I gjithë vendi duhet të lëvizë së bashku. Përfaqësuesit e zgjedhur, nëpunësit publikë, gazetarët, pjesët zyrtare dhe jozyrtare të shoqërisë civile, të gjithë kanë një rol për të luajtur.

Languages:

EU News 180/2017

Languages:

EU News 180/2017

Languages:

Pages