European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 151 - 160 of 75233

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a mai napon ambiciózus terveket terjesztett elő annak érdekében, hogy az Európai Unió valamennyi külső fellépése keretében elősegítsék a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését.

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą įgyvendinant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Šodien Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā ar vērienīgiem plāniem, kā visās Eiropas Savienības ārējās darbībās veicināt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

Oggi la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza presentano piani ambiziosi per promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le azioni esterne dell'Unione europea.

Europska komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su iznijeli ambiciozne planove za promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u okviru svih vanjskih djelovanja Europske unije.

Aujourd'hui, la Commission européenne et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté des plans ambitieux visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes dans toute l'action extérieure de l'Union européenne.

La Comisión Europea y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han presentado hoy ambiciosos planes para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en toda la acción exterior de la Unión Europea.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρουσίασαν φιλόδοξα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Die Europäische Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik haben heute ehrgeizige Pläne zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau im gesamten auswärtigen Handeln der Europäischen Union vorgelegt.

Pages