European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 121 - 130 of 67225

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje obywateli UE i licznych odbiorców na całym świecie o zewnętrznych politykach i działaniach prowadzonych przez Europę

Dążymy do tego, by nasze treści były dla użytkowników jak najbardziej dostępne. Niemniej jednak musimy utrzymywać rozsądną równowagę między poszanowaniem wielojęzyczności UE i krajów nienależących do UE, a praktycznymi względami, takimi jak terminowość, efektywność i koszt tłumaczeń, które są finansowane przez podatników UE.

De Europese Dienst voor extern optreden verstrekt informatie over het Europees buitenlands beleid en extern optreden aan de burgers van de EU en aan een publiek in de hele wereld.

Wij proberen onze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, maar er moet een redelijk evenwicht worden gevonden tussen enerzijds respect voor de sprekers van de vele talen in de EU en de talen buiten de EU, en anderzijds praktische overwegingen, zoals tijdigheid, doeltreffendheid en de kosten voor vertalingen, die door de Europese belastingbetaler worden gedragen.

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jwassal il-komunikazzjonijiet tiegħu dwar il-politiki u l-azzjonijiet esterni Ewropej liċ-ċittadini tal-UE u lill-udjenzi madwar id-dinja.

L-għan tagħna huwa li l-kontenut tagħna jkun kemm jista’ jkun possibbli aċċessibbli għall-utenti. Madankollu, irridu nsibu bilanċ raġonevoli bejn ir-rispett għall-kelliema tad-diversi lingwi tal-UE u tal-lingwi lokali mhux tal-UE, u kunsiderazzjonijiet prattiċi bħall-puntwalità, l-effiċjenza u l-kost tat-traduzzjoni, li hija ffinanzjata mill-kontribwenti tal-UE.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) informē ES pilsoņus un auditoriju visā pasaulē par Eiropas ārpolitiku un darbībām.

Mūsu mērķis ir padarīt savu informāciju pēc iespējas pieejamāku lietotājiem. Tomēr mums ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp cieņu pret daudzajām ES valodām un vietējām valodām, kas nav ES valodas, un praktiskiem apsvērumiem, piemēram, savlaicīgumu, efektivitāti un ES nodokļu maksātāju finansētās tulkošanas izmaksām.

Europos išorės veiksmų tarnyba informuoja ES piliečius ir įvairią tikslinę auditoriją visame pasaulyje apie Europos išorės politiką ir veiksmus.

Siekiame, kad mūsų turinys naudotojams būtų kuo prieinamesnis. Vis dėlto turime rasti tinkamą pagarbos įvairiausiomis ES kalbomis ir ne ES šalių vietos kalbomis kalbantiems gyventojams ir praktinių sumetimų, tokių kaip savalaikiškumas, veiksmingumas ir vertimo, kurį finansuoja ES mokesčių mokėtojai, išlaidos, pusiausvyrą.

Il Servizio europeo per l'azione esterna fa conoscere le azioni e le politiche esterne europee ai cittadini dell'UE e al pubblico in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è rendere i nostri contenuti il più accessibili possibile agli utenti. Dobbiamo però trovare il giusto equilibrio tra il rispetto per i parlanti delle numerose lingue dell'UE e delle lingue locali non UE e tenere conto di considerazioni pratiche quali la tempestività, l'efficienza e il costo della traduzione, che è finanziato dai contribuenti dell'UE.

Az Európai Külügyi Szolgálat az uniós külső politikákról és tevékenységekről folytat kommunikációt az uniós polgárokkal és a célközönséggel világszerte.

Arra törekszünk, hogy az általunk közzétett tartalom minél könnyebben hozzáférhető legyen a felhasználók számára. Mindazonáltal észszerű egyensúlyt kell teremtenünk egyrészt a különböző uniós nyelveket és nem uniós helyi nyelveket beszélők iránti tisztelet, másrészt olyan gyakorlati megfontolások között, mint az időszerűség, a hatékonyság és az uniós adófizetők által finanszírozott fordítási költségek.

Europska služba za vanjsko djelovanje obavještava građane EU-a i druge osobe u cijelom svijetu o europskim vanjskim politikama i djelovanjima.

Želimo da sadržaj koji objavljujemo bude što dostupniji našim korisnicima. Međutim, iako želimo poštovati govornike svih jezika EU-a i drugih lokalnih jezika, postoje praktična ograničenja poput rokova, učinkovitosti i cijene prijevoda, koju plaćaju porezni obveznici EU-a.

Le Service européen pour l’action extérieure communique sur les politiques et actions extérieures européennes avec les citoyens de l’UE et des publics du monde entier.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) tiedottaa EU:n ulkopolitiikasta ja sen alaan kuuluvista toimista EU:n kansalaisille ja eri yleisöille maailmanlaajuisesti.

EUH pyrkii siihen, että sen tuottama sisältö olisi saatavilla mahdollisimman laajasti. Sen on kuitenkin tasapainoiltava kielivaatimusten – kysyntää on niin lukuisilla EU:n kielillä kuin toiminta-alueen paikalliskielilläkin – ja käytännön näkökohtien, kuten ajankohtaisuuden, tehokkuuden ja EU:n veronmaksajien varoilla katettavien käännöskustannusten, välillä.

Pages