European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 68881 - 68890 of 88569

L'organisation des élections législatives dans les délais qui leur sont impartis dans un climat sain et en toute transparence est un pas important pour un fonctionnement normal des institutions démocratiques au Liban.

Conducting timely, peaceful and transparent parliamentary elections is an important step to ensure the normal functioning of the Lebanese democratic institutions, in the interest and for the benefit of the Lebanese people.

إنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء سلمية وبشفافية خطوة مهمة لضمان عمل المؤسسات الديمقراطية في لبنان بشكل طبيعي، بما يراعي مصلحة الشعب اللبناني ومنفعته.

Languages:

Second meeting of the EU-Russia Experts' Network

Languages:

Вторая встреча экспертной сети ЕС–Россия

Languages:

The EU is concerned by a continued lack of implementation of the 20 May 2016 Constitutional Court ruling on the land dispute case in Decan/e. Decisions by Kosovo's highest legal authority are conclusive and must be implemented. The EU calls on authorities at all levels to demonstrate respect for the rule of law as a fundamental democratic principle. Full implementation of the ruling should take place without delay. The EU further condemns any actions to block access to or otherwise disrupt life at the Visoki Decani monastery. 

Languages:

BE-ja është e shqetësuar me mungesën e vazhdueshme të zbatimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të datës 20 maj për çështjen e mosmarrëveshjes për tokën në Deçan. Vendimet e autoritetit më të lartë ligjor të Kosovës janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen. BE-ja u bën thirrje autoriteteve në të gjitha nivelet që të respektojnë sundimin e ligjit si një parim themelor demokratik. Zbatimi i plotë i vendimit duhet të bëhet pa vonesë. BE-ja dënon çdo veprim që synon të bllokojë qasjen ose përndryshe të pengojë jetën në Manastirin e Deçanit.

Evropska unija je zabrinuta kontinuiranim nedostatkom sprovođenja odluke Ustavnog suda donete 20-og maja 2016. godine koja se odnosi na spor oko zemlje u Dečanima. Odluke najvišeg pravnog organa Kosova su konačne i moraju se sprovoditi. EU poziva vlasti na svim nivoima da pokažu poštovanje za vladavinu prava kao osnovnog demokratskog načela. Potpuno sprovođenje odluke treba da se dogodi bez odlaganja. EU takođe osuđuje sve akcije koje bi blokirale pristup ili na drugi način remetile život u manastiru Visoki Dečani.

Languages:

Singapore, 20 April 2017


The European Union Delegation to Singapore issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission, and the Heads of Mission of Norway and Switzerland:


The European Union (EU) calls on the Singapore authorities to halt the execution of Mr Jeffrey Marquez Abineno, to commute his sentence to a non-capital sentence and to adopt a moratorium on all executions.

Pages