European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 67157

Európska služba pre vonkajšiu činnosť komunikuje o európskych vonkajších politikách a opatreniach s občanmi EÚ a publikom na celom svete.

Naším cieľom je čo najviac sprístupniť náš obsah používateľom. Musíme však dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi úctou k hovorcom mnohých jazykov EÚ a miestnych jazykov mimo EÚ, a zároveň praktickými stránkami, ako je rýchlosť, efektívnosť a náklady na preklad, ktoré financujú daňoví poplatníci EÚ.

Serviciul European de Acțiune Externă publică informații privind politicile și acțiunile externe europene, informații care sunt destinate atât cetățenilor din UE, cât și publicului din întreaga lume.

O Serviço Europeu para a Ação Externa proporciona, a todos os cidadãos da UE e ao público do mundo inteiro, informações sobre as políticas e as ações externas europeias.

O nosso objetivo é tornar o nosso conteúdo tão acessível quanto possível aos utilizadores. No entanto, temos de encontrar um equilíbrio razoável entre o respeito pelos falantes das muitas línguas da UE e das línguas locais não comunitárias, e considerações de ordem prática, tais como a atualidade, a eficiência e o custo da tradução, que é financiada pelos contribuintes da UE.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje obywateli UE i licznych odbiorców na całym świecie o zewnętrznych politykach i działaniach prowadzonych przez Europę

Dążymy do tego, by nasze treści były dla użytkowników jak najbardziej dostępne. Niemniej jednak musimy utrzymywać rozsądną równowagę między poszanowaniem wielojęzyczności UE i krajów nienależących do UE, a praktycznymi względami, takimi jak terminowość, efektywność i koszt tłumaczeń, które są finansowane przez podatników UE.

De Europese Dienst voor extern optreden verstrekt informatie over het Europees buitenlands beleid en extern optreden aan de burgers van de EU en aan een publiek in de hele wereld.

Wij proberen onze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, maar er moet een redelijk evenwicht worden gevonden tussen enerzijds respect voor de sprekers van de vele talen in de EU en de talen buiten de EU, en anderzijds praktische overwegingen, zoals tijdigheid, doeltreffendheid en de kosten voor vertalingen, die door de Europese belastingbetaler worden gedragen.

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jwassal il-komunikazzjonijiet tiegħu dwar il-politiki u l-azzjonijiet esterni Ewropej liċ-ċittadini tal-UE u lill-udjenzi madwar id-dinja.

L-għan tagħna huwa li l-kontenut tagħna jkun kemm jista’ jkun possibbli aċċessibbli għall-utenti. Madankollu, irridu nsibu bilanċ raġonevoli bejn ir-rispett għall-kelliema tad-diversi lingwi tal-UE u tal-lingwi lokali mhux tal-UE, u kunsiderazzjonijiet prattiċi bħall-puntwalità, l-effiċjenza u l-kost tat-traduzzjoni, li hija ffinanzjata mill-kontribwenti tal-UE.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) informē ES pilsoņus un auditoriju visā pasaulē par Eiropas ārpolitiku un darbībām.

Mūsu mērķis ir padarīt savu informāciju pēc iespējas pieejamāku lietotājiem. Tomēr mums ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp cieņu pret daudzajām ES valodām un vietējām valodām, kas nav ES valodas, un praktiskiem apsvērumiem, piemēram, savlaicīgumu, efektivitāti un ES nodokļu maksātāju finansētās tulkošanas izmaksām.

Europos išorės veiksmų tarnyba informuoja ES piliečius ir įvairią tikslinę auditoriją visame pasaulyje apie Europos išorės politiką ir veiksmus.

Siekiame, kad mūsų turinys naudotojams būtų kuo prieinamesnis. Vis dėlto turime rasti tinkamą pagarbos įvairiausiomis ES kalbomis ir ne ES šalių vietos kalbomis kalbantiems gyventojams ir praktinių sumetimų, tokių kaip savalaikiškumas, veiksmingumas ir vertimo, kurį finansuoja ES mokesčių mokėtojai, išlaidos, pusiausvyrą.

Il Servizio europeo per l'azione esterna fa conoscere le azioni e le politiche esterne europee ai cittadini dell'UE e al pubblico in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è rendere i nostri contenuti il più accessibili possibile agli utenti. Dobbiamo però trovare il giusto equilibrio tra il rispetto per i parlanti delle numerose lingue dell'UE e delle lingue locali non UE e tenere conto di considerazioni pratiche quali la tempestività, l'efficienza e il costo della traduzione, che è finanziato dai contribuenti dell'UE.

Az Európai Külügyi Szolgálat az uniós külső politikákról és tevékenységekről folytat kommunikációt az uniós polgárokkal és a célközönséggel világszerte.

Arra törekszünk, hogy az általunk közzétett tartalom minél könnyebben hozzáférhető legyen a felhasználók számára. Mindazonáltal észszerű egyensúlyt kell teremtenünk egyrészt a különböző uniós nyelveket és nem uniós helyi nyelveket beszélők iránti tisztelet, másrészt olyan gyakorlati megfontolások között, mint az időszerűség, a hatékonyság és az uniós adófizetők által finanszírozott fordítási költségek.

Pages