European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54911 - 54920 of 92247

I dashur Ministër, të dashur kolegë,

Shumë faleminderit që erdhët këtë mëngjes për të diskutuar dhe reflektuar për çështjen shumë të rëndësishme të të drejtave të pronësisë, që ka qenë burim i shumë padrejtësive për shumë dekada. Ajo që më duket po aq e rëndësishme sot është pasja e këtij takimi së bashku me institucionet, përfaqësuesit e pronarëve dhe bashkësinë ndërkombëtare, sepse është e rëndësishme të kuptohet se vetëm në një dialog gjithëpërfshirës mund të gjenden zgjidhje të mira dhe të qëndrueshme.

Languages:

Dear Minister, dear colleagues,

Thank you very much for coming this morning to discuss and reflect a very important issue of property rights that has been a source of many injustices for many decades. What I find equally important today, is to have this meeting together with institutions, representatives of owners and international community, because it is important to understand that only in an all-inclusive dialogue good and sustainable solutions can be found.

Languages:

Сегодня Европейский Союз приступил к дальнейшему укреплению своего сотрудничества с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), создав основу для взаимодействия между Европейской комиссией, Европейской службой внешних действий и секретариатом ОБСЕ, автономными учреждениями и деятельностью на местах.

Languages:

L’Union européenne a pris ce jour des mesures pour renforcer encore sa coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), mettant en place un cadre entre la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure, le secrétariat et les institutions autonomes de l’OSCE et les opérations de cette dernière sur le terrain.

Today, the European Union has moved to further strengthen its cooperation with the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), setting up a framework between the European Commission, the European External Action Service, and the OSCE's Secretariat, autonomous institutions and field operations.

Beneficiary/Contractor: MORASHTENU ASSOCIATION

Duration: 19/4/2018 – 18/6/2021

Overall budget: €  627,943.00

EU contribution: €  498,461.00 

Beneficiary/Contractor: ECONOMIC COOPERATION FOUNDATION

Duration: 05/03/2018 – 21/10/2021

Overall budget: € 626,620.00

EU contribution: € 499,792.00

Pages