European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 91 - 100 of 75177

I dag lägger Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ambitiösa planer för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt genom EU:s alla yttre åtgärder.

Evropska komisija ter visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes predstavila ambiciozni načrt za spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenje žensk v vsem zunanjem delovanju Evropske unije.

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predložili ambiciózne plány, ako sa vo všetkých vonkajších činnostiach Európskej únie bude presadzovať rodová rovnosť a posilňovať postavenie žien.

Astăzi, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat planuri ambițioase de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor prin toate acțiunile externe ale Uniunii Europene.

A Comissão Europeia e o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança apresentaram hoje um ambicioso plano para promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres no contexto da ação externa da União Europeia.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ambitieuze plannen gepresenteerd om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen via alle externe acties van de Europese Unie te bevorderen.

Illum, il-Kummissjoni u Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà ressqu pjanijiet ambizzjużi biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa permezz tal-azzjoni esterna kollha tal-Unjoni Ewropea.

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a mai napon ambiciózus terveket terjesztett elő annak érdekében, hogy az Európai Unió valamennyi külső fellépése keretében elősegítsék a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését.

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą įgyvendinant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Šodien Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā ar vērienīgiem plāniem, kā visās Eiropas Savienības ārējās darbībās veicināt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

Pages