European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55741 - 55750 of 77679

A União Europeia e os seus Estados-Membros assinaram hoje um plano estratégico que traça as grandes linhas do futuro da política europeia de desenvolvimento. O Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento representa uma nova visão coletiva e um novo plano de ação para erradicar a pobreza e alcançar um desenvolvimento sustentável.

7 июня Европейская Комиссия начала общественное обсуждение будущего развития сферы обороны Европейского Союза, в который входит 27 стран.

7 июня Европейская Комиссия начала общественное обсуждение будущего развития сферы обороны Европейского Союза, в который входит 27 стран.

Languages:

The speech by Commissioner for European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations, Johannes Hahn at the Investment Climate Forum in Belgrade

Languages:

Fjalimi i Komisionerit për Politika Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociata të Zgjerimit, Johannes Hahn në Forumin e Klimës së Investimeve në Beograd

Govor komesara za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju, Johanesa Hana na Forumu o investicionom okruženju u Beogradu

Languages:

Kontrolloni tekstin pas mbajtjes së fjalimit!

Forumi i sotëm sjell së bashku sektorin publik dhe privat, bizneset vendore dhe Investitorë të Huaj Direktë, botën akademike dhe shoqërinë civile, si dhe përfaqësues nga Evropa dhe rajoni. Të gjithë ne ndajmë një synim të përbashkët: nxitjen e zhvillimit të Ballkanit Perëndimor duke eksploruar mundësitë për investime në rajon.

Languages:

Check against delivery!

Today's forum brings together the public and private sector, local businesses and Foreign Direct Investors, academia and civil society, as well as representatives from Europe and the region. And we all share a common goal: to galvanise the Western Balkans' growth by exploring investment opportunities in the region.

Languages:

"By launching these programmes worth €185 million today, will have a real impact in people's lives and for sustainable agriculture in Malawi. They will do so by increasing agricultural production, helping farmers adapt to climate change and breaking the annual cycle of food insecurity"

Pages