European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 73791 - 73800 of 93433

The EU is concerned by a continued lack of implementation of the 20 May 2016 Constitutional Court ruling on the land dispute case in Decan/e. Decisions by Kosovo's highest legal authority are conclusive and must be implemented. The EU calls on authorities at all levels to demonstrate respect for the rule of law as a fundamental democratic principle. Full implementation of the ruling should take place without delay. The EU further condemns any actions to block access to or otherwise disrupt life at the Visoki Decani monastery. 

Languages:

BE-ja është e shqetësuar me mungesën e vazhdueshme të zbatimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të datës 20 maj për çështjen e mosmarrëveshjes për tokën në Deçan. Vendimet e autoritetit më të lartë ligjor të Kosovës janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen. BE-ja u bën thirrje autoriteteve në të gjitha nivelet që të respektojnë sundimin e ligjit si një parim themelor demokratik. Zbatimi i plotë i vendimit duhet të bëhet pa vonesë. BE-ja dënon çdo veprim që synon të bllokojë qasjen ose përndryshe të pengojë jetën në Manastirin e Deçanit.

Evropska unija je zabrinuta kontinuiranim nedostatkom sprovođenja odluke Ustavnog suda donete 20-og maja 2016. godine koja se odnosi na spor oko zemlje u Dečanima. Odluke najvišeg pravnog organa Kosova su konačne i moraju se sprovoditi. EU poziva vlasti na svim nivoima da pokažu poštovanje za vladavinu prava kao osnovnog demokratskog načela. Potpuno sprovođenje odluke treba da se dogodi bez odlaganja. EU takođe osuđuje sve akcije koje bi blokirale pristup ili na drugi način remetile život u manastiru Visoki Dečani.

Languages:

Singapore, 20 April 2017


The European Union Delegation to Singapore issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission, and the Heads of Mission of Norway and Switzerland:


The European Union (EU) calls on the Singapore authorities to halt the execution of Mr Jeffrey Marquez Abineno, to commute his sentence to a non-capital sentence and to adopt a moratorium on all executions.

Dans le cadre du Programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel algérien (PATRIMOINE), le projet associatif "Médiateurs du patrimoine" mis en œuvre par l'association Bel Horizon d'Oran bénéficie d'une contribution de l'Union européenne de plus de 51 000 EUR afin de mettre en œuvre diverses actions de mise en valeur du patrimoine culturel de la ville d'Oran.

The implementing consortium of the European Union Partner-to-Partner (P2P) Programme on Dual-Use Goods Trade Control – Project 43 of the EU Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centres of Excellence (CBRN CoE) Risk Mitigation Initiative – organised together with the Executive Office of the Committee for Goods and Material Subject to Import and Export Control, the Ministry of Defence, the Federal Nuclear Regulatory Authority and the Federal Customs Authority of the United Arab Emirates an Industry Days event in relation to dual-use trade controls, in Dubai from 4 to 6 April 2017.

The implementing consortium of the European Union Partner-to-Partner (P2P) Programme on Dual-Use Goods Trade Control – Project 43 of the EU Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centres of Excellence (CBRN CoE) Risk Mitigation Initiative – organised together with the Executive Office of the Committee for Goods and Material Subject to Import and Export Control, the Ministry of Defence, the Federal Nuclear Regulatory Authority and the Federal Customs Authority of the United Arab Emirates an Industry Days event in relation to dual-use trade controls, in Dubai from 4 to 6 April 2017.

Closing Conference for EU funded project "Enforcing citizens' rights and public participation in decision making on environmental issues - practical implementation of Aarhus Convention in Mangystau"

 

Environment and the public participation in decision making in Kazakhstan

 

ASTANA - Kazhydromet, Orinbor 11/1 - 20 April 2017

 

 

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

 

Pages