European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55011 - 55020 of 66969

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ประวัติศาสตร์ และประเทศ ข้อเท็จจริงและตัวเลขเกี่ยวกับการพำนักในสหภาพยุโรป

Languages:

นับตั้งแต่การจัดตั้งเขตเชงเก้น การเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปสามารถทำได้ง่ายได้ยิ่งขึ้น

คุณภาพ ความหลากหลาย และโอกาสคือส่วนหนึ่งในผลประโยชน์ต่างๆ ของสถาบันการศึกษาระดับสูงในยุโรป

Languages:

As Typhoon Lawin (international name Haima) ushers in, communities from Eastern Samar are now more prepared and assured of more resilient shelters and evacuation centers should another disaster threaten the province.

On Tuesday 18 October, the EU Anti-Trafficking-Day took place for the 10th time which coincided with the 8th UN Conference on Transnational and Organised Crime (UNTOC).

First ever Eastern Partnership formal ministerial meeting dedicated to Environment and Climate Action.

Languages:

Շրջակա միջավայր և գործողություն՝ ի նպաստ կլիմայի թեմայով Արևելյան գործընկերության երկրների նախարարական առաջին պաշտոնական հանդիպում

Languages:

Students from Singapore Management University visit the EU Delegation

This week the Ambassador Dr Michael Pulch was joined by the students at Singapore Management University studying 'European Union Politics' as part of the Bachelor programme in Social Sciences, accompanied by Assistant Professor of Political Science Dr Clara Portela. For the first time this year the course achieved the maximum number of participants, and the students had the chance to visit the EU Delegation to Singapore and speak to its main representative.

The Ambassador outlined the European Union's key areas of interest in Singapore and in the wider ASEAN region, namely trade, economics and foreign policy.

Thank you for visiting us!

Pages