European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55691 - 55700 of 90433

The Joint Africa-EU Strategy (JAES) Reference Group on Infrastructure (RGI) will meet at its 6th annual meeting in Addis Ababa, Ethiopia, from 17-18 May 2018.

The EU Delegation hosted today a side-event on the management of the full life cycle of radioactive sources. The debate focussed in particular on international cooperation, as well as the value of strong dialogue between researchers, field practitioners, operators, regulators and policy makers.

Preparatory Committee for the 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) - 2nd session
Geneva, 23 April - 4 May 2018
EU Statement on the establishment of a zone free of weapons of mass destruction and their delivery systems in the Middle East

ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահի անունից՝ խոսնակի հայտարարությունը Հայաստանում վերջին զարգացումների վերաբերյալ

Le 1er mai, l'Assemblée nationale de la République d'Arménie réunie en session extraordinaire n'est pas parvenue à élire un nouveau Premier ministre.

On 1 May, a special session of the National Assembly of the Republic of Armenia did not result in the election of a new Prime Minister.

Особое заседание Национального Собрания Армении, состоявшееся 1 мая, не привело к выборам нового премьер-министра.

A new, two-year project supported by the European Union (EU) will increase the independence and capacity of the Prosecution Service of Georgia (PSG). It will also enhance the accountability of the PSG and empower information exchange between the government, civil society, media and public on the ongoing major reforms in the system.

Languages:

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ახალი ორწლიანი პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და შესაძლებლობების გაძლიერებას; ასევე პროკურატურის ანგარიშვალდებულების გაზრდას და სახელმწიფოს, სამოქალაქო სექტორს, მედიასა და საზოგადოებას შორის სისტემაში მიმდინარე ძირითად რეფორმებთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაცვლის პრაქტიკის გაუმჯობესებას.

Languages:

Pages