European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 68801 - 68810 of 93750

Some 80 policy makers, cooperating partners and investors met on 7 September at the seminar “Towards the establishment of a roadmap to meet Zambia energy efficiency 2018-2030 targets” to discuss energy efficiency quick wins to lift Zambia out of power cuts and shortages.

Under the patronage of His Majesty King Abdullah II of Jordan and His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway the Sahara Forest Project Launch Station in Jordan was inaugurated on Thursday September 7th 2017.

 

This unique 3-hectar facility is located outside the Jordanian port city Aqaba. The Sahara Forest Project only uses proven technologies, put together in a new system. The project uses sun, saltwater, desert areas and CO2 to produce food, freshwater and clean energy.

 

Court monitoring report in Prishtinë/Priština, Mitrovicë/Mitrovica and Gjilan/Gnjilane

Languages:

Raport i monitorimit të gjykatave në Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjilan

Raport i monitorimit të gjykatave në Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjilan

Languages:

The European Union Representative and the EU Heads of Mission in Jerusalem and Ramallah issue the following statement:

Languages:

أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله البيان التالي:

Languages:

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë konsiderohet të jetë e vogël përkundër kërkesës ligjore nga Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, neni 6, pika 8, që thekson se “përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse”.

Smatra se da na Kosovu preovlađuje nizak stepen učešća žena u odlučivanju uprkos uslovima iz člana 6. stav 8. iz Zakona br. 05/L-020 o rodnoj ravnopravnosti kojima se predviđa da „rodna zastupljenost u svakom zakonodavnom, izvršnom i sudskom organu i drugim javnim institucijama postoji kada je obezbeđena minimalna zastupljenost od pedeset procenata (50%) za svaki rod, uključujući i njihova upravna tela i tela koja donose odluke.

Languages:

The participation of women in decision-making in Kosovo is considered to be low in spite of the legal requirement from the Law No. 05/L -020 on Gender Equality, article 6, point 8, which states that “equal gender representation in all legislative, executive and judiciary bodies and other public institutions is achieved when ensured a minimum representation of fifty percent (50%) for each gender, including their governing and decision-making bodies”.

Languages:

Pages