European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77621 - 77630 of 91932

Në vijim është lista e prioriteteve urgjente të reformave të cilat duhet të përmbushen nga Republika e Maqedonisë në sferën e sundimit të së drejtës dhe të drejtave fondamentale, de-politizimit të administratës publike, lirisë së shprehjes dhe reformës zgjedhore.

 

Këto prioritete të reformave janë përpiluar nga Komisionit Evropian në bazë të rekomandimeve të dhëna paraprakisht dhe prioriteteve të reformave paraprakisht të kontraktuara në këto sfera, të cilat u përcaktuan dhe u plotësuan me konstatimet e Grupit të ekspertëve të lartë.

 

Овие реформски приоритети ги подготви Европската комисија врз основа на претходно дадените препораки и претходно договорените реформски приоритети во овие области што се потврдени и дополнети со наодите на Групата високи експерти.

Тие имаат за цел да се зафатат со системските слабости што се поврзани со правењето и содржината на прислушуваните материјали, како и со хоризонталните слабости што придонесоа за создавање на состојбата што доведе до сегашната политичка криза.

The Delegation of the European Union to Sudan announced the launching of the eighth edition of the European Film Festival on Saturday 19th November 2016. 

This year the festival brings 20 films from 18 European countries including: Austria, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal,Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and the European Union.

Languages:

Pages