Western Balkans

EU and EBRD support for Small Businesses in Albania - APM

23/12/2018 - 00:00
Videos

Bashkimi Evropian, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Mekanizmi për Zhvillimin dhe Inovacionin e Ndërmarrjeve në Ballkanin Perëndimor e kanë mbështetur APM-në për përmirësimin e cilësisë së informacionit financiar dhe pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar.
Në vitin 2017, eksportet e biznesit u trefishuan me 21% të totalit të shitjeve.

 

************


The European Union, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility, supported APM in improving the quality of financial information and compliance with international financial reporting standards. 
The exports of the business tripled to 21% of total sales in 2017.

Editorial Sections: