European Union External Action

EU-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA)