European Union External Action

Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së Komiteti Evropian i Rajoneve

15/11/2018 - 00:00
Reports

Kjo broshurë paraqet në mënyrë të përmbledhur gjithë informacionin mbi ndihmën financiare që Bashkimi Evropian (BE) vendos në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale (AVR) të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale (si Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina [BiH], ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kosova*1 , Mali i Zi, Serbia dhe Turqia) në formën e programeve, instrumenteve dhe mundësive të tjera financiare.

Languages:
Seksionet editoriale: