European Union External Action

Mednarodne vloge EU

25/11/2019 - 15:29
Overview

Evropska unija ima pomembno vlogo na področju diplomacije, spodbujanja človekovih pravic, trgovine, razvoja, humanitarne pomoči ter sodelovanja z večstranskimi organizacijami.

Evropska unija ima pomembno vlogo na področju diplomacije, spodbujanja človekovih pravic, trgovine, razvoja, humanitarne pomoči ter sodelovanja z večstranskimi organizacijami. ESZD si prizadeva za koherentnost in usklajenost mednarodne vloge Evropske unije.

Lizbonska pogodba jasno določa, kaj naj bi Evropsko unijo vodilo na mednarodni ravni.

„Unijo pri njenem delovanju na mednarodni ravni vodijo načela, ki so bila podlaga njenega nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi s svojim delovanjem tudi spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava.“

Nekaj primerov vlog EU zunaj njenih meja:

EU je na mednarodni ravni vodila in podpirala mirovna pogajanja po vsem svetu, da bi pomagala najti rešitve za mednarodne konflikte. Nekaj primerov:

Julija 2015 je bil po več letih diplomatskih prizadevanj pod vodstvom Evropske unije dosežen zgodovinski mednarodni sporazum o iranskem jedrskem programu. EU je skupaj s Kitajsko, Francijo, Nemčijo, Rusijo, Združenim kraljestvom in Združenimi državami Amerike posredovala pri sklenitvi sporazuma. Iran se je v celoti odpovedal iskanju, razvijanju in pridobivanju jedrskega orožja. EU zdaj predseduje odboru, ki nadzoruje izvajanje tega sporazuma.

Da bi se v Kolumbiji končala večdesetletna državljanska vojna, je EU podprla mirovna pogajanja med vlado in gibanjem FARC, in sicer tako da je imenovala posebnega mirovnega odposlanca, nekdanjega irskega ministra za zunanje zadeve Eamona Gilmorja.

EU je Maliju pomagala izkopati se iz globoke politične krize, tako da je sodelovala pri posredovanju za sklenitev malijskega mirovnega sporazuma, ki je bil podpisan junija 2015. S precejšnjo razvojno pomočjo pomaga tudi pri usposabljanju malijskih oboroženih sil v boju proti terorizmu. Gre za primer celovitega pristopa EU, ki uporablja vse instrumente – diplomatske, varnostne in finančne – skupaj z razvojnim sodelovanjem.

EU je s politično, praktično in gospodarsko podporo ključno prispevala k vzpostavljanju miru na Zahodnem Balkanu po jugoslovanskih vojnah. Eden od primerov je posredovanje EU pri dialogu med Srbijo in Kosovom, kar je aprila 2013 privedlo do prelomnega dogovora, ki se trenutno izvaja s podporo EU.

Vzhodno in južno od Evropske unije so številne države, ki so se močno politično spremenile ali pa se še vedno spreminjajo. EU si z evropsko sosedsko politiko prizadeva ohraniti trdne in prijateljske odnose z državami, ki mejijo nanjo, da bi jim pomagala pri tranziciji v popolno demokracijo. Nekateri od ciljev politike so spodbujanje demokracije, dobrega upravljanja in človekovih pravic, odprtje trgovine ter sodelovanje na številnih področjih politik, vključno z vprašanji migracij in vizumov.

EU je največja posamezna donatorka razvojne pomoči. Skupaj s svojimi državami članicami zagotavlja več kot polovico uradne razvojne pomoči (URP) na svetovni ravni, s čimer odločilno prispeva k izboljšanju življenjskih razmer milijonov ljudi. V povezavi s tem velja omeniti, da EU močno podpira nove cilje ZN za trajnostni razvoj, ki so bili dogovorjeni leta 2015, in je zavezana njihovemu izvajanju.

Človekove pravice so eden osrednjih vidikov zunanjih odnosov EU, kar se odraža v političnih dialogih s tretjimi državami, razvojni politiki in pomoči ter sodelovanju v večstranskih forumih, kot so Združeni narodi. EU ima tudi smernice za politiko na področju človekovih pravic, ki zajemajo področja, kot so smrtna kazen, mučenje ter svoboda izražanja na spletu in drugje. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) krepi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državah in regijah, kjer so najbolj ogrožene. Volilna pravica je človekova pravica. Opazovanje volitev je ključna dejavnost EU, katere cilj je spodbujanje demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države po vsem svetu.

EU pri številnih vprašanjih tesno sodeluje z Združenimi narodi. EU verjame v multilateralizem, zato v mednarodnih odnosih zagovarja dogovorjena, zavezujoča pravila. Odnos med EU in Združenimi narodi je jasno opredeljen v Lizbonski pogodbi.

EU vodi civilne in vojaške misije po vsem svetu v skladu s skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP). Te misije imajo različne naloge – od upravljanja meja do usposabljanja lokalne policije. Cilj operacije pomorskih sil EU, imenovane Atalanta, je na primer ob somalijski obali boj proti piratstvu in varovanje humanitarnih pošiljk Svetovnega programa za hrano. EU je v Sredozemlju začela izvajati operacijo Sophia v okviru širših prizadevanj EU, da bi razbili poslovni model tihotapcev ljudi in mrež trgovine z ljudmi v južnem delu osrednjega Sredozemlja in preprečili nadaljnje smrti na morju.

EU in njene države članice so največji donator humanitarne pomoči na svetu. Žrtvam nesreč, beguncem in drugim, ki so nujno potrebni pomoči, zagotavljajo življenjsko pomembno pomoč. Humanitarna pomoč se zagotavlja v skladu z merili ranljivosti in ocenami potreb. To delo usklajuje Generalni direktorat Evropske komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO).

Evropska unija se usklajeno odziva na raznovrstne mednarodne izredne razmere, kot so nedavni potres v Ekvadorju ali begunci, ki bežijo pred vojno v Siriji, pri čemer je bila EU največja donatorka humanitarne pomoči žrtvam sirskega konflikta. V takšnih izrednih razmerah lahko združi instrumente EU za nujno pomoč, in sicer humanitarno pomoč ter civilno zaščito. Leta 2015 je EU zagotovila hrano, zatočišča, zaščito, zdravstveno oskrbo in čisto vodo najmanj 120 milijonom ljudi v več kot 80 državah, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti.

EU je vodilna sila mednarodnih prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam in je imela ključno vlogo pri sklenitvi prvega univerzalnega, pravno zavezujočega svetovnega sporazuma o podnebju, ki je bil sprejet decembra 2015 na konferenci o podnebnih spremembah v Parizu (COP 21). S strateškimi partnerskimi državami sodeluje v dialogu in prizadevanjih, da bi zagotovili ambiciozno nadaljnje ukrepanje na podlagi zavez iz Pariškega sporazuma. Poleg tega EU skupaj z državami članicami prispeva največ sredstev za podnebje državam v razvoju.

Evropska unija je največje trgovinsko območje na svetu. Trgovina je skupna politika, kar pomeni, da je EU tista, ki se pogaja o mednarodnih trgovinskih sporazumih in jih podpiše, ne pa posamezne države članice. To ji omogoča, da v pogovorih z mednarodnimi partnerji nastopa enotno, ko si prizadeva za spodbujanje svobodnega in pravičnejšega mednarodnega trgovinskega sistema.

EU se je od leta 1957, ko je šest držav ustanovilo predhodnico EU, močno razširila, pri čemer se je največ držav pridružilo po padcu komunizma v Srednji in Vzhodni Evropi. Zaradi privlačnih pogojev članstva ter politične in gospodarske stabilnosti, ki jo prinaša, se želijo mnoge države pridružiti EU, čeprav morajo najprej uspešno prestati stroge preizkuse za članstvo, tudi na področju demokracije in pravne države.

Editorial Sections: