European Union External Action

Vprašanja in odgovori: evropski mirovni instrument

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Visoka predstavnica Federica Mogherini ob podori Komisije danes predstavlja predlog o evropskem mirovnem instrumentu. To je izvenproračunski sklad za obdobje naslednjega večletnega finančnega okvira, namenjen preprečevanju konfliktov, ohranjanju miru in krepitvi mednarodne varnosti v svetu, v dobro naših državljanov in partnerjev.

Kaj je evropski mirovni instrument?

Evropski mirovni instrument je predlagan nov izvenproračunski sklad v vrednosti 10,5 milijarde EUR za sedemletno obdobje, ki sovpada z naslednjim večletnim finančnim okvirom 2021–2027.Ta instrument bo omogočil financiranje vseh zunanjih ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ki so vojaškega ali obrambnega pomena.

Predlog o evropskem mirovnem instrumentu bi povečal možnosti kritja skupnih stroškov za vojaške misije in operacije v okviru skupne varnostne in obrambne politike, da bi partnerjem pomagali pri vojaških operacijah v podporo miru na svetovni ravni in razširili ukrepe vojaškega ali obrambnega značaja, kot so dejavnosti krepitve zmogljivosti vojaških akterjev, ki se lahko izvajajo v okviru SZVP.

 

Kakšna je dodana vrednost evropskega mirovnega instrumenta?

Pogodba EU (člen 41(2) PEU) ne omogoča, da bi se iz proračuna Unije financirali odhodki, ki nastanejo zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov. Doslej so bile vojaške misije in operacije EU v okviru SVOP financirane izključno prek mehanizma Athena, pomoč vojaškim operacijam partnerjev v  podporo miru pa je bila omejena na operacije pod afriškim vodstvom v okviru mirovne pomoči za Afriko.

Z evropskim mirovnim instrumentom bodo odpravljene omejitve teh instrumentov. Iz evropskega mirovnega instrumenta bodo financirani skupni stroški vojaških operacij in misij EU, zagotovil pa bo tudi podporo partnerjem na svetovni ravni. Omogočil bo dejavnosti za krepitev zmogljivosti vojaških akterjev ter zagotavljanje usposabljanja, opreme in infrastrukture. EU bo lahko s takšno kombinacijo okrepila zmogljivost partnerjev, da sami rešujejo krize, preprečujejo konflikte in utrdijo stabilnost.

Evropski mirovni instrument v vrednosti 10,5 milijarde EUR za sedemletno obdobje večletnega finančnega okvira pomeni, da bo financiranje EU stalno na voljo, obenem pa bo mogoče hitro odzivanje na krize in zagotavljanje druge nujne pomoči. Cilj mehanizma je torej zapolniti obstoječe vrzeli v zbirki instrumentov EU, da bi lahko EU naredila več in ukrepala hitreje. Evropski mirovni instrument bo tako prispeval k čim večjemu vplivu, učinkovitosti in trajnosti splošnih zunanjih ukrepov EU na področju miru in varnosti.

 

Kako bo ustanovljen evropski mirovni instrument?

Evropski mirovni instrument je ob podpori Komisije predlagala visoka predstavnica. Ustanovljen bo s sklepom Sveta v okviru SZVP. Ta možnost je predvidena v členu 30(1) PEU.

 

Kako bo financiran evropski mirovni instrument?

Evropski mirovni instrument bodo financirale države članice EU s prispevki na podlagi porazdelitvenega ključa bruto nacionalnega dohodka.

 

Kako velik bo proračun evropskega mirovnega instrumenta?

Predlagana zgornja meja sredstev za evropski mirovni instrument v višini 10,5 milijarde EUR v obdobju sedmih let, ki sovpada z naslednjim večletnim finančnim okvirom, je v skladu z znatno povečanimi potrebami zaradi težavnih zunanjih razmer, s katerimi se sooča EU.

 

Bo evropski mirovni instrument nadomestil obstoječe instrumente, kot je mehanizem Athena ali mirovna pomoč za Afriko?

Evropski mirovni instrument temelji na mirovni pomoči za Afriko in mehanizmu Athena in bo zagotavljal podporo, ki jo trenutno deloma omogočata ta dva finančna instrumenta[1]. Tako bo še naprej financiral operacije v podporo miru pod vodstvom afriških držav, npr. misijo Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali skupne sile skupine G5 Sahel, obenem pa pokrival skupne stroške vojaških misij in operacij v okviru SVOP, ki trenutno prejemajo finančna sredstva prek mehanizma Athena.

 

Kako se bo razlikoval od drugih instrumentov novega večletnega finančnega okvira?

Evropski mirovni instrument je izvenproračunski sklad za kritje stroškov, ki jih ni mogoče kriti iz proračuna EU. Drugi instrumenti za obrambne namene iz večletnega finančnega okvira (npr. evropski obrambni sklad) bodo prispevali k razvoju obrambnih zmogljivosti držav članic in s tem k njihovi večji splošni zmogljivosti.

 

Kdo bo upravljal evropski mirovni instrument?

To je instrument SZVP, zato bo za njegovo izvajanje pristojna visoka predstavnica ob podpori Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD). Pri finančnem upravljanju bo visoki predstavnici pomagala Služba Komisije za instrumente zunanje politike.

Za sprotno upravljanje, zlasti proračun in računovodske izkaze, bo zadolžen odbor evropskega mirovnega instrumenta, ki ga bodo sestavljali predstavniki držav članic, predsedoval pa mu bo predstavnik visoke predstavnice.

 

Kdo odloča o programih in projektih, ki se bodo izvajali v okviru evropskega mirovnega instrumenta?

Z evropskim mirovnim instrumentom bodo poenostavljene in racionalizirane dosedanje različne finančne ureditve. O ukrepih, ki jih bo financiral ta instrument, bo soglasno odločal Svet ali Politični in varnostni odbor na podlagi predlogov visoke predstavnice.

Vsi ukrepi v okviru evropskega mirovnega instrumenta bodo sprejeti ob doslednem spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava, zlasti človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. Po potrebi bodo ustanovljeni nadzorni mehanizmi.

 

Ozadje

Visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini je idejo o novem evropskem mirovnem instrumentu, ki se bo financiral in upravljal v sodelovanju z državami članicami, predstavila v govoru na prireditvi z naslovom „Z vizijo v akcijo: zagotavljanje varnosti in obrambe EU“ decembra 2017. Ta novi instrument bi EU omogočil, da učinkoviteje podpre partnerje pri spopadanju s skupnimi varnostnimi izzivi, bodisi s podpiranjem njihovih mirovnih operacij bodisi s pomočjo pri krepitvi zmogljivosti njihovih oboroženih sil, da bi lahko na svojem ozemlju zagotavljale mir in varnost, pa tudi z vojaškimi misijami in operacijami v okviru SVOP.

Sporočilo Evropske komisije „Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020“ z dne 14. februarja 2018 temelji na tem predlogu in se sklicuje na „ločen mehanizem financiranja v višini okrog 10 milijard EUR za obdobje 2021–2027[, ki] bi močno povečal zmožnost EU, da finančno podpira operacije z obrambno dimenzijo. V trenutnem obdobju je za to namenjenih do 3,5 milijarde EUR.“[2]

 

Več informacij

Sporočilo za javnost: Proračun EU za prihodnost

Informativni pregled: evropski mirovni instrument

 

[1]               Mirovna pomoč za Afriko se trenutno financira iz izvenproračunskega Evropskega razvojnega sklada. Tudi mehanizem Athena je izvenproračunska finančna ureditev, ki jo je Svet ustanovil z namenom financiranja skupnih stroškov vojaških operacij v okviru SVOP.

[2] Upoštevati je treba, da je znesek 3,5 milijarde EUR ekstrapolacija najvišje letne porabe za mirovno pomoč za Afriko in mehanizem Athena v zadnjih letih in ne povprečni letni zneski, ki bi bili nižji.

Editorial Sections: