European Union External Action

EĀDD izveide

25/11/2019 - 15:46
Overview

Eiropas Ārējās darbības dienests oficiāli sāka darbu 2011. gada 1. janvārī, un tas tika izveidots ar Lisabonas līgumu, kurš tika parakstīts 2007. gadā un stājās spēkā 2009. gada beigās.

Lisabonas līgums arī noteica veidu, kādā dienests tiks izveidots:

"Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un darbību nosaka ar Padomes lēmumu. Padome lēmumu par Augstā pārstāvja priekšlikumu pieņem ar vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un pēc tam, kad saņemta Komisijas piekrišana."

2010. gadā tika veikti daži svarīgi pasākumi. 25. martā Augstā pārstāve nosūtīja Padomei priekšlikumu par EĀDD izveidi. Priekšlikums, kas sekoja ilgām sarunām un diskusijām ar dažādiem attiecīgajiem dienestiem, ietvēra detalizētus aprakstus par EĀDD uzbūvi, kā tiks izraudzīti tā darbinieki un kāds būs viņu statuss, un kā būs iesaistītas dalībvalstis un citas Eiropas iestādes. Arī EĀDD nozīme bija skaidri noteikta:

"Tas palīdzēs Eiropas Savienību stiprināt starptautiskā mērogā, palielinās tās uzskatāmību un ļaus tai efektīvāk projicēt tās intereses un vērtības."

2010. gada 8. jūlijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, ar ko tas apstiprināja šo priekšlikumu, vienlaikus pievienojot savus komentārus par darbinieku iecelšanu, delegāciju ārvalstīs finansēšanu un iespējamo strīdu risināšanu.

2010. gada 26. jūlijā Eiropas Savienības Padome pieņēma lēmumu, ar ko tika apstiprināts Augstās pārstāves priekšlikums ar Eiropas Parlamenta grozījumiem. Lēmums stājās spēkā nekavējoties. EĀDD oficiāli sāka darbību 2011. gada 1. janvārī.

EĀDD regulāri ziņo par savu darbību. Tas to dara, sagatavojot gada darbības pārskatus, ziņojumus par ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ziņojumus par kopējo drošības un aizsardzības politiku un ziņojumus par cilvēktiesībām. EĀDD arī sniedz ieguldījumu ES ikgadējā pārskata ziņojumā.

Editorial Sections:

Author