European Union External Action

EU's internationale roller

25/11/2019 - 15:29
Overview

Den Europæiske Union spiller en vigtig rolle inden for diplomati, fremme af menneskerettigheder, handel, udvikling og humanitær bistand og samarbejde med multilaterale organisationer.

Den Europæiske Union spiller en vigtig rolle inden for diplomati, fremme af menneskerettigheder, handel, udvikling og humanitær bistand og samarbejde med multilaterale organisationer. EU-Udenrigstjenestens opgave er at forsøge at skabe sammenhæng og koordinere EU's internationale rolle.

Lissabontraktaten fastsætter klare retningslinjer for Den Europæiske Union på internationalt plan.

"Unionens optræden på den internationale scene bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse, og som den tilstræber at fremme i den øvrige verden: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten."

Her er nogle eksempler på EU's opgaver uden for EU:

På internationalt plan har EU ledet og støttet fredsforhandlinger rundt om i verden for at fremme løsninger på konflikter i hele verden, f.eks.:

I juli 2015 blev der efter flere års diplomati opnået enighed om en historisk international aftale om Irans atomprogram. EU fik aftalen i stand sammen med Kina, Frankrig, Tyskland, Rusland, Det Forenede Kongerige og USA. Iran har givet tilsagn om, at det under ingen omstændigheder nogensinde vil efterstræbe, udvikle eller anskaffe atomvåben. EU er nu formand for det udvalg, der fører tilsyn med gennemførelsen af denne aftale.

I Colombia støtter EU fredsforhandlinger mellem regeringen og FARC-bevægelsen med henblik på at standse årtiers borgerkrig gennem en særlig fredsudsending – Irlands tidligere udenrigsminister Eamon Gilmore.

I Mali har EU hjulpet landet ud af en dyb politisk krise ved at deltage i mæglingen, som førte til den fredsaftale i Mali, der blev undertegnet i juni 2015. EU er også med at uddanne Malis væbnede styrker til at bekæmpe terrorisme og gennem omfattende udviklingsbistand. Dette er et eksempel på EU's samlede tilgang, der anvender alle sine værktøjer – diplomatiske, sikkerhedsmæssige, finansielle og gennem udviklingssamarbejde.

EU har gennem sin politiske, praktiske og økonomiske støtte haft en afgørende rolle i opbygningen af fred på Vestbalkan siden krigene i Jugoslavien. Et eksempel herpå er den dialog, som Den Europæiske Union har formidlet mellem Serbien og Kosovo, og som førte til en skelsættende aftale i april 2013, og som i øjeblikket er ved at blive gennemført med støtte fra EU.

Mange lande øst og syd for EU har undergået – eller undergår stadig – en dramatisk politisk forandring. For at støtte deres overgang til fuldt udviklet demokrati har den europæiske naboskabspolitik til formål at opretholde solide og venlige forbindelser med landene ved EU's grænser. Nogle af de politiske mål er at fremme demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder og samtidig åbne op for handel og samarbejde på mange politikområder, herunder migration og visumspørgsmål.

EU er den største enkeltstående donor af udviklingsbistand. Tilsammen tegner EU og dets medlemsstater sig for over halvdelen af den officielle udviklingsbistand (ODA) på verdensplan. Dette bidrag gør en enorm forskel for millioner af menneskers levevilkår i hele verden. På denne baggrund har EU været en vigtig fortaler for FN's nye mål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015, og er fast besluttet på at gennemføre dem.

EU har gjort menneskerettigheder til et centralt aspekt i udenrigspolitikken, og dette fokus kommer til udtryk i de politiske dialoger med tredjelande, i udviklingspolitikken og -bistanden og i EU's deltagelse i multilaterale fora, såsom FN. EU har også menneskerettighedspolitiske retningslinjer, der omfatter områder som dødsstraf, tortur og ytringsfrihed offline og online. EU's instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) øger respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i lande og regioner, hvor de er mest i farezonen. Stemmeret er en menneskeret. Valgobservation er en meget vigtig aktivitet, der tager sigte på at fremme demokrati, menneskerettigheder og retsstaten i hele verden.

EU arbejder tæt sammen med FN om en lang række emner. EU er en fortaler for multilateralisme, eftersom det ønsker forhandlede, bindende regler i internationale forbindelser. EU's forbindelser med FN er udtrykkeligt anført i Lissabontraktaten.

Som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik udfører EU civile og militære missioner over hele verden. Disse missioner udfører en række opgaver lige fra grænseforvaltning til uddannelse af det lokale politi. EU's flådestyrke "Atalanta" ud for Somalias kyster bekæmper f.eks. piratvirksomhed og beskytter humanitære transporter under Verdensfødevareprogrammet. I Middelhavet har EU iværksat operation "Sophia" som en del af den overordnede EU-indsats for at ødelægge forretningsmodellen for menneskesmugling og menneskehandel i det sydlige centrale Middelhav og for at forebygge yderligere tab af liv til søs.

EU og medlemsstaterne er verdens største donor af humanitær bistand. De yder livsvigtig bistand til katastrofeofre, flygtninge og andre nødlidende. Der ydes humanitær bistand i henhold til sårbarhedskriterier og behovsvurderinger. Dette arbejde koordineres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO).

Den Europæiske Union yder en koordineret indsats i forbindelse med internationale nødsituationer af enhver art, f.eks. det nylige jordskælv i Ecuador, eller når det gælder flygtninge, der er på flugt fra krigen i Syrien, hvor EU har været den største donor af humanitær bistand til ofrene for konflikten i Syrien. I sådanne nødsituationer kan det samle EU's nødredskaber, nemlig humanitær bistand og civilbeskyttelse. I 2015 sørgede EU for mad, husly, beskyttelse, sundhedsydelser og rent vand til over 120 millioner mennesker, der var berørt af naturkatastrofer eller konflikter i over 80 lande.

EU har gået forrest i den internationale indsats for at bekæmpe klimaforandringer og var medvirkende til at sikre den første universelle, juridisk bindende globale klimaforhandling nogensinde, der blev vedtaget på klimakonferencen i Paris (COP21) i december 2015. EU inddrager strategiske partnerlande i dialog og samarbejde for at sikre en ambitiøs opfølgning af Parisforpligtelserne. Desuden er EU og medlemsstaterne tilsammen den største bidragyder af klimafinansiering til udviklingslandene.

Den Europæiske Union er verdens største handelsblok. Handel er en fælles politik, dvs. at internationale handelsaftaler forhandles og undertegnes af EU og ikke af de enkelte medlemsstater. Dette gør det muligt for EU at tale med én stemme med internationale partnere, da det arbejder for at fremme et frit og mere retfærdigt internationalt handelssystem.

Siden 1957, hvor EU's forløber blev dannet med seks lande, er EU vokset betydeligt, og de største forøgelser fandt sted efter kommunismens fald i Central- og Østeuropa. Det attraktive ved EU-medlemskab og den politiske og økonomiske stabilitet, der er forbundet hermed, har betydet, at mange lande ønsker at blive medlem. Først må de dog gennem en hård optagelsestest, herunder med hensyn til demokrati og retsstatsprincippet.

Editorial Sections: