European Union External Action

ค้นหา

บทบรรณาธิการ แสดง

ประเภทของเนื้อหา แสดง

Filter by tags:
 • การขายประมูล

 • - ใดก็ได้ -
 • เอกสาร

 • - ใดก็ได้ -
 • Grant Procedure
 • ขั้นตอนการยื่นประมูล
 • ข้อตกลง
 • ข้อมูลทางสถิติ / การวิจัย
 • ความร่วมมือทางรัฐสภา
 • ชีวประวัติ / ประวัติโดยสังเขป
 • ฐานกฎหมาย / ตัวบทกฎหมาย
 • บันทึกความเข้าใจ
 • ภาคผนวก
 • ยุทธศาสตร์
 • รายงาน
 • อื่นๆ
 • เอกสาร/การสื่อสารร่วม
 • แผนปฏิบัติการ
 • โครงการตัวชี้วัดระยะเวลาหลายปี
 • โครงการทำงาน
 • โครงสร้างและแผนผัง
 • เหตุการณ์

 • - ใดก็ได้ -
 • การชุมนุมและงานตลาดชุมชน
 • การประชุม
 • การประชุม/สัมมนา
 • การแสดง
 • กิจกรรมด้านการกีฬา
 • กิจกรรมด้านธุรกิจ
 • กิจกรรมออนไลน์
 • กีฬา
 • งานเลี้ยงรับรอง
 • งานแสดงนิทรรศการ
 • งานแสดงสินค้าและการแสดง
 • ดนตรี
 • ทัศนศิลป์
 • นาฎศิลป์
 • ภาพยนตร์
 • ละคร
 • วรรณกรรม
 • วันเปิดโลกกิจกรรม
 • สำหรับเด็ก
 • หลักสูตรและการฝึกอบรม
 • อื่นๆ
 • การพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
 • ชุดข้อมูลเฉพาะเรื่อง
 • วันชาติ
 • วันพัฒนาแห่งยุโรป
 • วันยุโรป
 • วันสากล วันยุโรป และวันครบรอบ
 • วันเปิดโลกกิจกรรม
 • อีราสมุส
 • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยสหภาพยุโรป
 • แกลเลอรีภาพถ่าย

 • - ใดก็ได้ -
 • เงินสนับสนุน

 • - ใดก็ได้ -
 • ตำแหน่งงานว่าง

 • - ใดก็ได้ -
 • การฝึกงาน Blue Book – สำนักงานใหญ่
 • การฝึกงานระดับสูงในคณะผู้แทน (JPD)
 • การฝึกงานแบบไม่มีตอบแทนในคณะผู้แทน
 • ตำแหน่งงานในโครงการแห่งสหภาพยุโรป
 • ตำแหน่งสากล
 • ตำแหน่งในประเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติอันดับสอง
 • สัญญาจ้าง
 • อื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
 • เจ้าหน้าที่ทางการ
 • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • - ใดก็ได้ - (3) Apply - ใดก็ได้ - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • การประชุมสุดยอด
 • จากบล็อก
 • สัมภาษณ์
 • เรื่องเด่น (3) Apply เรื่องเด่น filter
 • เสียงและดู
 • หน้าสาระสำคัญ

 • - ใดก็ได้ -
 • Cooperation
 • ความสัมพันธ์กับองค์การและที่ประชุมระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ของสหภาพยุโรปกับประเทศ
 • ความสัมพันธ์ของสหภาพยุโรปกับภูมิภาค
 • นโยบาย - กิจกรรม
 • ภาพรวม
 • เกี่ยวกับเรา - โครงสร้างและองค์กร
 • เดินทางไปสหภาพยุโรป
 • โดยทั่วไป
 • Press Material

 • - ใดก็ได้ -
 • Joint Press Releases
 • กฤตภาคข่าว - ในสื่อ
 • การตอบสนองคำร้อง
 • การปรึกษาหารือ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อสรุปที่ประชุม
 • ข้อสังเกต/คำปราศรัย
 • ความคิดเห็นบรรณาธิการ
 • คำถามที่พบบ่อย
 • คำเชิญสำหรับสื่อ
 • สุนทรพจน์ของ HR/VP
 • สุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูต
 • แถลงการณ์ท้องถิ่น
 • แถลงการณ์ร่วม
 • แถลงการณ์โดยรองประธานกรรมการ
 • แถลงการณ์โดยโฆษก
 • แถลงการณ์ในนามของสหภาพยุโรป
 • ใบแสดงความคิดเห็น
 • โครงการ

 • - ใดก็ได้ -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • การคุ้มครองและผู้ลี้ภัย
 • การค้า
 • การจ้างงานและงานที่เหมาะสม
 • การปกครอง
 • การพัฒนาภาคเอกชน
 • ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
 • บริการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
 • ประชาสังคม
 • พลังงาน
 • วัฒนธรรม
 • สันติภาพและความมั่นคง
 • เด็กและเยาวชน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
 • เบ็ดเตล็ด
 • การประมูล

 • - ใดก็ได้ -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • ปิด
 • เปิด
 • ทำงาน
 • บริการ
 • สัญญาจัดซื้อสินค้า
 • วิดีโอ

 • - ใดก็ได้ -

ข้อมูลการเขียน แสดง

วันที่ แสดง