European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 13 of 13

การที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ โดยพิธีสารเลือกรับนี้จะมีการใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2559 เป็นก้าวแห่งการตัดสินใจเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของบุคคลผู้พิการในประเทศไทย

Languages:

Pages