European Union External Action

Результати попередньої оцінки щодо Угоди ACAA демонструють явний прогрес, але Україні ще необхідно виконати багато роботи

Brussels, 02/06/2021 - 14:43, UNIQUE ID: 210602_9
Press releases

English version is below:

Результати попередньої оцінки щодо Угоди ACAA демонструють явний прогрес, але Україні ще необхідно виконати багато роботи
 
Підбиваючи підсумки попередньої оцінки, що завершилася сьогодні, незалежні експерти дійшли висновку, що процес навколо укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) між Україною та ЄС досяг важливого етапу. 
 
Впровадження стандартів ЄС в українському законодавстві є ключовим для того, аби забезпечити дотримання українськими виробниками високих стандартів безпечності товарів, що надасть їм можливість експортувати свою продукцію на нові зовнішні ринки. Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів і надалі сприятиме торгівлі з ЄС окремими промисловими товарами.
 
Експерти проаналізували понад 80 українських законодавчих актів. Їхні висновки вказують на прогрес у гармонізації українського законодавства щодо національної інфраструктури якості та  промислових товарів з основними положеннями ЄС.
 
Виявлені недоліки, зокрема, стосуються системи ринкового нагляду в Україні, а також використання маркувань товарів українськими виробниками. Звіт також містить рекомендації для українського уряду щодо вирішення цих питань. ЄС підтримує Україну в роботі, спрямованій на усунення цих недоліків, зокрема шляхом впровадження проєкту Twinning в галузі національної інфраструктури якості.
 
«У той час, як велика кількість відповідних нормативно-правових актів України частково або повністю відповідають принципам та правилам ЄС, існує потреба в подальших кроках, необхідних для гармонізації, зокрема у сфері ринкового нагляду, процедури повідомлення та вимог до продукції,» — йдеться у звіті.
Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА.
Контекст:
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для окремих груп товарів (низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність та продукти машинобудування). Угода АСАА є особливою формою угоди про взаємне визнання, що включає повну гармонізацію відповідних українських нормативно-правових актів із законодавством та процедурами ЄС.
У жовтні 2020 року незалежні експерти почали вивчати українське законодавство, аби оцінити рівень його гармонізації з відповідними положеннями ЄС. Експерти проаналізували понад 80 нормативно-правових актів, що регулюють національну інфраструктуру якості, а також виробництво промислової продукції, що входить до виокремленої групи товарів. Цей перший етап попереднього оцінювання полягає в загальному та деталізованому аналізі прогалин, що показує як узгодженість, так і  розбіжності відповідного українського законодавства та нормативної бази ЄС. У підсумковому звіті містяться рекомендації щодо забезпечення повної правової гармонізації та достатньої законодавчої і регулятивної основи для ефективного впровадження та застосування Глави 3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
На другому етапі попереднього оцінювання буде розглянуто стан імплементації  відповідного українського законодавства, наприклад, у тому, що стосується забезпечення Україною оцінювання відповідності товарів перед їхнім виходом на ринок. Щойно виявлені недоліки будуть усунені, розпочнуться офіційні переговори про укладання Угоди ACAA . Угода сприятиме більш безпечним товарам для споживачів як з ЄС, так і з України. Перехід української національної інфраструктури якості відбувається за підтримки проєкту ЄС Twinning в галузі національної інфраструктури якості з бюджетом у розмірі 1,2 мільйона євро, що наразі впроваджується.
 
За додатковою інформацією звертатейся Відділу преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні: Delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu


***


ACAA pre-assessment shows clear progress but more work is needed by Ukraine
 
The process towards an Agreement on Conformity Assessment of Industrial Products (ACAA) between Ukraine and the EU has reached an important milestone, as independent experts conclude today the first pre-assessment phase.
 
The uptake of EU standards in Ukrainian legislation is key to ensure that Ukrainian producers follow high product safety standards and are thus able to export to new markets abroad. ACAA will further facilitate trade with the EU in selected industrial goods.
 
The experts have analysed over 80 Ukrainian legal acts. The findings show progress on the convergence of Ukraine’s legislation on National Quality Infrastructure and industrial product legislation with the underlying EU provisions.
 
Identified shortcomings concern among others the regulation of market surveillance in Ukraine and the use of product certification marks by Ukrainian producers.  The report also contains recommendations for the Ukrainian government on how to address these tasks.  The EU supports Ukraine in the tackling the shortcomings, notably with the help by the ongoing EU Twinning project on “National Quality Infrastructure”.
 
“While a large number of relevant Ukrainian legislation shows partial or full compliance with EU rules and principles, action is still required for further alignment, notably in the field of market surveillance, notification procedures and product requirements” – according to the report.
 
The second pre-assessment phase will now focus on the implementation of the analysed Ukrainian legislation. That will be followed by the formal assessment and the negotiations of the ACAA.
 
Background information:
The EU- Ukraine Association Agreement provides for the possibility to conclude an Agreement on Conformity Assessment of Industrial Products (ACAA) for selected product groups (low-voltage equipment, electromagnetic compatibility and machinery). An ACAA is a special form of mutual recognition agreement, which includes the full harmonisation of Ukraine’s relevant legislation with the legislation and procedures of the EU.
In October 2020, independent experts started looking into Ukrainian legislation to assess the level of convergence with relevant EU provisions. Over 80 legal acts regulating National Quality Infrastructure, and industrial products under the selected product groups were analysed. This first phase of the pre-assessment consists of a comprehensive and detailed gap analysis showing convergence and existing shortcomings of the relevant Ukrainian legislation and regulatory framework. The concluding report provides recommendations on what is needed to ensure full legal transposition and sufficient legislative and regulatory capacity for effective implementation and enforcement of chapter 3 of the EU – Ukraine Association Agreement.
The second pre-assessment phase will look into the implementation of the relevant Ukrainian legislation, e.g. how Ukraine organises conformity assessment of products, before they are put on the market. Once the identified shortcomings are eliminated, official negotiations for an ACAA can start. The whole process ACAA will lead to safer goods for both EU and Ukrainian consumers. The transition of the Ukrainian National Quality Infrastructure is supported by the ongoing EU Twinning project on National Quality Infrastructure with a budget of EUR 1,2 Mil.

 
For additional information, please contact:
Delegation of the European Union to Ukraine, Press and Information section
Редакторські розділи:

Автор