European Union External Action

Заява Високого представника/Віцепрезидента Жозепа Борреля під час спільної пресконференції з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Brussels, 23/09/2020 - 15:35, UNIQUE ID: 200923_11
Remarks

English version is below:

Заява Високого представника/Віцепрезидента Жозепа Борреля під час спільної пресконференції з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Текст може відрізнятися від виголошеної заяви!

Дякую, пане [Міністре закордонних справ України Дмитре] Кулебо, за такий теплий прийом. 

Я мав нагоду провести дуже довгі та цікаві зустрічі з Президентом [України Володимиром Зеленським], Міністром оборони [Андрієм Тараном] і Міністром закордонних справ [Дмитром Кулебою].

Це мій перший візит до України на посаді Високого представника Європейського Союзу [із закордонних справ і безпекової політики/Віцепрезидента Європейської Комісії]. Прошу вибачення за затримку з візитом. Коронавірус завадив нам приїхати раніше, допоки не було вирішено, що – попри епідемію - я маю здійснити цей візит. Боюся, якби ми чекали, чи дозволить мені коронавірус приїхати, нам би довелося чекати доволі довго.

Також я зустрівся з представниками Парламенту і громадянського суспільства.  Послання, яке я передав усім їм, украй чітке: Європейський Союз підтримує Україну та її народ. Ми – найвідданіший і найнадійніший партнер України. Ми й надалі підтримуватимемо процес реформ, ваш суверенітет і територіальну цілісність.

У нас з Україною є найбільш всеосяжна Угода про асоціацію. Україна – країна, що отримує найбільшу європейську фінансову підтримку. Ми віддані ідеї майбутнього України як незалежної та заможної країни.

Буквально за декілька днів – цієї суботи – я повернуся з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Ми відвідаємо східну частину країни, аби мати чітке розуміння тієї великої проблеми, з якою зіштовхнулася Україна на своєму кордоні. 

Сьогодні ми зосередили свою увагу на декількох конкретних питаннях нашої співпраці.

По-перше, як боротися проти коронавірусу. Цей вірус становить велику загрозу для нас усіх. Зустріч стала новим приводом засвідчити солідарність Європейського Союзу з Україною. Ми залучили майже 200 мільйонів євро підтримки. Це – найбільша сума фінансової допомоги, наданої будь-кому з наших східних партнерів. 

Також ми готові надати 1,2 мільярди євро макрофінансової допомоги, аби сприяти зменшенню негативних економічних наслідків, що їх спричинив коронавірус. Але задля цього Україна має налагодити конструктивну взаємодію з Міжнародним валютним фондом і виконати умови щодо верховенства права, що містяться у цій підтримці. 

Коронавірус також погіршив гуманітарну ситуацію на сході України. Європейський Союз та його країни-членаи виділили 155 мільйонів євро саме для вирішення цієї проблеми. Ми є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги. Але Європейський Союз не є благодійною чи неурядовою організацією. Ми — це політичні інституції. Ми надаємо допомогу, адже це наші спільні інтереси. Коли ми допомагаємо Україні, ми допомагаємо собі, адже ми найбільше зацікавлені у тому, щоби Україна була успішною, демократичною та стабільною.

Дозвольте мені, міністре [Кулебо], сказати кілька слів про вашу територіальну цілісність та про нашу двосторонню співпрацю.

Щодо територіальної цілісності — я не говоритиму довго, адже все можна сказати кількома словами. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму.

Президент Зеленський зробив важливі кроки, щоби створити більше простору для діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Росію докласти таких же зусиль зі свого боку.

Під час нашої зустрічі ми говорили про двосторонні відносини. Я хочу наголосити, що за 10 днів відбудеться саміт у Брюсселі. Він стане хорошим приводом обговорити питання впровадження Угоди про асоціацію та подивитись на те, як вона впливає на повсякденне життя українських громадян.

Я дуже вражений, міністре [Кулебо], тими цифрами, які ви мені надали щодо впливу Угоди про асоціацію, що її було підписано відразу після сумних днів Майдану і які ми згадуємо на цій площі.

Вплив очевидний. Дозвольте лише навести вам одну із цифр в сфері торгівлі. За останні роки ми спостерігали колосальне зростання у 65%. Наразі Європейський Союз є найважливішим торговельним партнером України. Колись це була Росія, але відбувся поступовий зсув, і зараз ми є найважливішим торговельним партнером України. Нам потрібно повністю використовувати Угоду про асоціацію та нашу глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Я радий спостерігати те, як Україна обрала шлях реформ і досягла значного прогресу. Ви можете розраховувати на нашу підтримку у сфері реформ, розвитку антикорупційної інфраструктури та судової реформи. Вони є надважливими для втілення бажань українського народу та залучення нових інвестицій.

Дякую.

Посилання на відео: https://audiovisual.ec.europa.eu/uk/video/I-195293

***

Ukraine: Remarks by the High Representative / Vice-President Josep Borrell at the joint press conference with the Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba

Check against delivery!

Thank you, Minister [of Foreign Affairs of Ukraine, Dmytro] Kuleba, for your very warm welcome. 

I had the chance to have very long and interesting meetings with the President [of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy], with the Minister of Defence [Taran Andrii] and with the Minister of Foreign Affairs [Dmytro Kuleba].

This is my first visit to Ukraine as High Representative of the European Union [for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission]. Sorry for being delayed [in my visit], but the coronavirus has been preventing us to come until it was decided that - coronavirus or not - I had to come, because if we were to wait for the coronavirus to allow me [to come], I am afraid we would have to be waiting for quite a long time.

I also met representatives from the Parliament and civil society. The message that I passed to all of them is clear: the European Union stands by Ukraine and its people. We are the strongest and the most reliable partner of Ukraine and we will continue to support the reform process, your sovereignty and territorial integrity.

We have with Ukraine the most comprehensive Association Agreement. And Ukraine is the country that receives the greatest European financial support. We are very much committed to the future of Ukraine as a free and prosperous country.

I am coming back on Saturday – in just in a few days’ time - with the President of the European Council, Charles Michel, and we will be visiting the eastern part of the country, in order to have a clear understanding of the big problem that Ukraine has on its border.

Today, we have been focusing on some specific issues of our cooperation.

First, how to face the coronavirus. The coronavirus is posing a great challenge to all of us. It has been a new occasion to show the European Union’s solidarity with Ukraine. We have mobilised almost €200 million in support. It is the largest amount of financial assistance to any of our Eastern partners.

We also stand ready to provide €1.2 billion in macro-financial assistance to help limit the economic fallout that the coronavirus has created, but Ukraine needs to constructively engage with the International Monetary Fund and also meet the rule of law conditions attached to this support.

The coronavirus has also aggravated the humanitarian situation in eastern Ukraine. To address specifically this issue, the European Union together with its Member States have allocated €155 million. We are the largest provider of humanitarian assistance. But the European Union is not doing that because we are a charity or an NGO [Non-Governmental Organisation], we are political institutions and it is on our common interest. When we help Ukraine, we are helping ourselves. Because we have the strongest interest in having a prosperous, democratic and stable Ukraine.

Allow me, Minister [Kuleba], to say some words about your territorial integrity and about our bilateral cooperation.

On territorial integrity, I will be short, because everything can be said in a few words. We support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We do not and will not recognise the illegal annexation of Crimea.

President Zelenskyy has taken important steps to give more space to dialogue and diplomacy and we are calling on Russia to reciprocate these efforts.

We have been talking about our bilateral relations during our meeting. I want to stress that we are going to have a Summit in Brussels in 10 days’ time. It will be a good occasion to look at the implementation of this Association Agreement and how it is affecting the everyday lives of the Ukrainian citizens.

I am very much impressed, Minister [Kuleba] by the figures you provided me about the effect of this Association Agreement, which was signed immediately after the sad days of Maidan that we have been commemorating in the square.

The impact is evident. Let me just give you a figure on trade. In the past years, it has showed a tremendous increase of 65% and the European Union is today the most important trade partner of Ukraine. First it was Russia, but there has been a gradual shift and now we are the most important trade partner of Ukraine. We need to make full use of this Association Agreement and our Deep and Comprehensive Free Trade Area.

I am glad to perceive how Ukraine has chosen the path of reforms and made a lot of progress. You can count on our support for the reforms, for the development of the anti-corruption infrastructure and the judicial reform. They are key to respond to the wishes of the Ukrainian people and to attract new investment.

Thank you.

Link to the video: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195293

 

Редакторські розділи: