European Union External Action

Kosovo i EU održali 4. zasedanje Pododbora SSP-a za pravdu, slobodu i bezbednost

Brisel, 11/06/2020 - 14:30, UNIQUE ID: 200611_7
Press releases

Kosovo i Evropska unija održali 4. zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za pravdu, slobodu i bezbednost

 

Zvaničnici sa Kosova i iz Evropske unije zasedali su na digitalnom zasedanju 10. i 11. juna 2020. god. da bi razgovarali o dešavanjima poslednjih godina u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Tokom dvodnevnog zasedanja, zvaničnici su razmenili stavove o različitim oblastima u vezi sa vladavinom prava, osnovnim pravima i unutrašnjim poslovima. Evropska unija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko značaja primene prioriteta iz Evropske agende reforme i preporuka iz Izveštaja Komisije o Kosovu za 2019. god.

U vezi sa osnovnim pravima i pravima manjina, zaštitnik građana je izneo opšte stanje na Kosovu, a predstavnici su razgovarali o opštoj primeni ljudskih prava i prava manjina, rodne ravnopravnosti, slobode izražavanja i imovinskih prava. Razgovaralo se i o situaciji manjinskih zajednica, uključujući primenu zakona o upotrebi jezika i integraciji romske i aškalijske zajednice.

U oblasti unutrašnjih poslova, razmenjeni su stavovi o suzbijanju terorizma, suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije, kao i o migraciji, azilu i upravljanju granicama. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih strategija u ovim oblastima od presudnog značaja. Komisija je podvukla posvećenost organa vlasti dogovoru Kosova i EU o primeni Zajedničkog akcionog plana za suzbijanje terorizma za Zapadni Balkan.

Što se tiče pravosuđa, strane su razgovarale o Funkcionalnoj oceni sektora vladavine prava i radu na opštoj sektorskoj strategiji u ovoj oblasti. Pomenuto je dalje puštanje u rad sistema za elektronsko upravljanje predmetima i centralizovanog registra krivičnih dosijea. EU je naglasila i potrebu da Skupština imenuje preostale članove Sudskog saveta Kosova i Tužilačkog saveta Kosova te da organi vlasti u celosti primene Zakon o posredovanju i Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca. 

Što se tiče suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, razgovaralo se o većem broju zakonodavnih dešavanja. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih novih zakona u vezi sa vladavinom prava od presudnog značaja. EU je pozvala kosovske organe vlasti da usvoje revidirani Zakonik o krivičnom postupku i dodatne zakone u vezi sa suzbijanjem korupcije. Obe strane su se dotakle i pitanja policijske i međunarodne policijske saradnje. Strane su razgovarale i o potrebi da se pojačaju napori i unaprede kapaciteti za rad na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou. Posebno je ukazano na oduzimanje imovine proistekle iz krivičnih dela kao ključne stvari za postizanje napretka u ovoj oblasti.

 

Pregled

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa reformama koje se odnose na EU. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kom pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju širok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije.
  • Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu.
  • Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.
  • Druge dve oblasti obuhvaćene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju.
  • Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti.

Vreme između zasedanja omogućava primenu preporuka i usaglašenih propratnih mera. 

Languages:
Urednički odeljci: