European Union External Action

Mar a cruthaíodh SEGS

25/11/2019 - 15:46
Overview

Seoladh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí go foirmiúil ar an 1 Eanáir 2011, tar éis do shíniú Chonradh Liosbóin in 2007 í a chruthú, agus do theacht i bhfeidhm an Chonartha chéanna go déanach in 2009 í a chur ar bun.

Leagadh amach i gConradh Liospóin an bealach áirithe a gcruthófaí an tSeirbhís:

"Socrófar eagrúchán agus oibriú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí le cinneadh ón gComhairle. Gníomhóidh an Chomhairle ar thogra ón Ard-Ionadaí, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus tar éis toiliú a fháil ón gCoimisiún."

Glacadh roinnt céimeanna tábhachtacha in 2010. Ar an 25 Márta chuir an An tArd-Ionadaí togra maidir le SEGS a chur ar bun faoi bhráid na Comhairle. Cuireadh síos go mion sa togra, togra ba thoradh ar idirbheartaíocht fhada agus ar idirphlé leis na seirbhísí éagsúla lenar bhain, ar conas mar a chomhdhéanfaí SEGS, mar a roghnófaí foireann na seirbhíse is mar a chaithfí leo, agus mar a ghlacfadh na Ballstáit agus na hinstitiúidí Eorpacha eile páirt sa tseirbhís. Ba léir freisin an tábhacht atá le SEGS:

"Beidh sí mar chabhair chun gur láidre a bheidh an tAontas ar an stáitse domhanda, go gcuirfear lena phróifíl, agus gur éifeachtúla mar a chuirfidh sé a chuid leasanna agus luachanna chun cinn."

Ar an 8 Iúil 2010 rith Parlaimint na hEorpa rún a d’fhormheas an togra seo, agus a chuir leis tráchtanna arna scríobh acu féin maidir le ceapadh foirne, maoiniú toscaireachtaí iasachta, agus mar a réiteofaí aighneas sa chás go dtiocfadh sé chun cinn.

Ar an 26 Iúil 2010 ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh cinneadh a dheimhnigh togra an Ard-Ionadaí, agus leasuithe Pharlaimint na hEorpa curtha i bhfeidhm air. Bhí feidhm ag an gcinneadh a luaithe a rinneadh é. Seoladh SEGS go hoifigiúil ar an 1 Eanáir 2011.

Tugann SEGS tuarascálacha rialta ar a ghníomhaíochtaí. Déanann sé seo trí thuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí, tuarascálacha ar Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) an Aontais, tuarascálacha ar Chomhbheartas Slándála agus Cosanta, agus tuarascálacha ar chearta an duine. Ina theannta sin cuireann SEGS le tuarascáil bhliantúil ghinearálta an Aontais.

Editorial Sections:

Author