European Union External Action

Ag obair i gcomhar le hinstitiúidí eile de chuid an Aontais

25/11/2019 - 15:44
Overview

Oibríonn an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí i ndlúthchomhar le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais a bhfuil ról acu maidir le beartas eachtrach an Aontais a fhorbairt.

Is iad na páirtithe is mó atá aige an Chomhairle Eorpach, áit a gcruinníonn cinn Stáit agus Rialtais Bhallstáit an Aontais ar fad, an Coimisiún Eorpach arb é feidhmeannas an Aontais é, agus Parlaimint na hEorpa a thoghann saoránaigh an Aontais go díreach.

Bíonn beartais eachtracha an Aontais á stiúradh ag an gComhairle Eorpach agus á leagan amach ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha, a thugann le chéile Airí Eachtracha Bhallstáit an Aontais uair sa mhí sa Bhruiséil. Tá an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha freagrach as gníomh seachtrach an Aontais, lena n-áirítear beartas eachtrach, cosaint agus slándáil, trádáil, comhar forbartha agus cabhair dhaonnúil.

Bíonn an tArd-Ionadaí/Leas-Uachtarán ina chathaoirleach ar na cruinnithe sin. Ar bheartais a bheith cinnte ag an gComhairle, tá sainordú ag SEGS, i gcás inarb iomchuí, na beartais chéanna a chur chun feidhme agus obair leantach a dhéanamh dá réir.

Oibríonn SEGS i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach i dtaobh roinnt saincheisteanna – agus glacann sa tslí sin cur chuige cuimsitheach maidir le beartas eachtrach an Aontais. Cruinníonn Coláiste na gCoimisinéirí Eorpach ina iomláine le chéile uair sa mhí agus anuas air sin bíonn cruinniú míosúil, faoi chathaoirleacht an Ard-Ionadaí/Leas-Uachtarán, ag na Coimisinéirí ar fad a bhfuil baint ag a bpunann le saincheisteanna idirnáisiúnta – trádáil agus forbairt, mar shampla.
Coinníonn an tAontas caidreamh taidhleoireachta ar bun le beagnach gach tír ar domhan agus bíonn réimse gníomhaíochtaí ar siúl aige i gcomhar le comhpháirtithe straitéiseacha, príomhghníomhaithe idirnáisiúnta, agus cumhachtaí atá ag teacht chun cinn nó atá i mbéal forbartha. Oibríonn Seirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh (FPI) an Choimsiúin Eorpaigh taobh leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), agus tá sí freagrach as caiteachas oibríochtúil i réimse oibre ríthábhachtach seo na gníomhaíochta seachtraí a dhéanann an tAontas.

Ar deireadh, oibríonn SEGS le Parlaimint na hEorpa freisin. Tugann an tArd-Ionadaí/Leas-Uachtarán tuarascálacha rialta d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa ar bheartas eachtrach agus ar a chuid gníomhaíochtaí féin, agus freagraíonn na ceisteanna atá acu. Bíonn cúnamh SEGS ag an Ard-Ionadaí/Leas-Uachtarán agus é ag gabháil don tasc sin. Cuireann Parlaimint na hEorpa ardán malartaithe tuairimí ar fáil ina mbíonn lucht ceaptha beartas institiúideach agus rialtasach páirteach, chomh maith leis an tsochaí shibhialta, lena n-áirítear meithleacha machnaimh agus acadóirí. Ní mór do Pharlaimint na hEorpa, agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh ina teannta, an comhbhuiséad eachtrach agus slándála bliantúil a fhormheas.

Editorial Sections: