European Union External Action

Eolas faoin tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

Is é SEGS seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Cuidíonn sé le ceannasaí gnóthaí eachtracha an Aontais – Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála – Comhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais a chur i gcrích.

 

Is gné lárnach d’obair SEGS gur féidir leis oibriú i ndlúthchomhar le haireachtaí gnóthaí eachtracha agus aireachtaí cosanta Bhallstáit an Aontais, agus le hinstitiúidí eile an Aontais - an Coimisiún Eorpach, an Chomhairle agus an Pharlaimint mar shampla. Ina theannta sin tá caidreamh oibre láidir aige leis na Náisiúin Aontaithe agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile. 

Sa Bhruiséil atá SEGS lonnaithe, ach braitheann sé ar an líonra fairsing taidhleoireachta atá ag Ballstáit an Aontais ar fud an domhain. Ar na daoine a oibríonn i SEGS tá státseirbhísigh de chuid an Aontais, taidhleoirí de chuid sheirbhísí eachtracha na mBallstát, agus baill foirne áitiúla i dtíortha éagsúla ar fud an domhain.

Ceanncheathrú

Is é Josep Borrell, Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála/ Leas-Uachtarán de chuid an Choimisiúin (An tArd-Ionadaí/Leas-Uachtarán), atá ina cheannsaí ar SEGS.

Is é an tArd-Rúnaí a dhéanann maoirseacht ar an gcuid is mó den obair laethúil a dhéantar ag ceanncheathrú SEGS, agus cúnamh aige ó na Leas-Ard-Rúnaithe.
Tá SEGS roinnte ina stiúrthóireachtaí ar bhonn geografach agus de réir ábhair/ réimse araon:

Tá cúig roinn mhóra ann a fhreastalaíonn ar chodanna éagsúla den domhan – an tAigéan Ciúin-an Áis, an Afraic, an Eoraip agus an Áis Láir, Mórlimistéar an Mheánoirthir, agus Críocha Mheiriceá. 

Freastalaíonn ranna ar leith ar shaincheisteanna domhanda iltaobhacha, mar shampla cearta an duine, tacaíocht don daonlathas, an imirce, forbairt, freagairt ar ghéarchéimeanna, agus cúrsaí riaracháin nó airgeadais. 

Ina theannta sin, tá ranna tábhachtacha ag SEGS le haghaidh pleanáil agus le haghaidh freagairt ar ghéarchéimeanna faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta. Is í Foireann Mhíleata an Aontais Eorpaigh is foinse saineolais mhíleata chomhchoitinn taobh istigh de SEGS, agus cuireann an fhoireann chéanna comhairle ar an Ard-Ionadaí/Leas-Uachtarán maidir le saincheisteanna míleata agus slándála. 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar angcairt eagrúcháin is déanaí atá ag SEGS.

Toscaireachtaí an Aontais

Tar éis Chonradh Liospóin, tá SEGS freagrach as Oifigí agus Toscaireachtaí an Aontais ar fud an domhain a reáchtáil.

Tá ról ríthábhachtach ag na Toscaireachtaí maidir le hionadaíocht a dhéanamh don Aontas agus dá chuid saoránach ar fud na cruinne, chomh maith le líonraí agus comhpháirtíochtaí a thógáil. Is é an príomhról atá acu ionadaíocht a dhéanamh don Aontas sa tír ina bhfuil siad lonnaithe, agus luachanna is leasanna an Aontais a chur chun cinn.

Tá siad freagrach as na réimsí beartais ar fad a ghabhann leis an gcaidreamh idir an tAontas agus an tír óstach – bídís ina réimsí polaitiúla, eacnamaíocha nó trádála, nó ina réimsí a bhaineann le cearta an duine, agus tá freagracht ar na toscaireachtaí freisin maidir le caidrimh a thógáil le comhpháirtithe sa tsochaí shóisialta. Anuas air sin déanann siad anailís agus tugann tuarascálacha ar fhorbairtí polaitiúla ina dtír óstach. Eagraíonn siad comhar um fhorbairt freisin, trí thionscadail agus deontais. Gné bhunúsach dá bhfuil i gceist le Toscaireacht is ea an ról poiblí taidhleoireachta atá aige, mar atá an tAontas a dhéanamh níos infheicthe, agus cur le heolas agus tuiscint an phobail i leith an Aontais.

Misin taidhleoireachta is ea toscaireachtaí agus is iondúil gur cúram aon tíre amháin a bhíonn orthu, cé go bhfuil cuid de na toscaireachtaí ina n-ionadaithe don Aontas le haghaidh roinnt tíortha. Ina theannta sin, tá toscaireachtaí ag an Aontas a fhreastalaíonn ar eagraíochtaí idirnáisiúnta, na Náisiúin Aontaithe agus an Eagraíocht Dhomhanda Trádála mar shampla.

Editorial Sections:

Author