European Union External Action

Så inrättades Europeiska utrikestjänsten

25/11/2019 - 15:46
Overview

Utrikestjänsten inrättades genom Lissabonfördraget, som undertecknades 2007 och trädde i kraft i slutet av 2009, och verksamheten inleddes formellt den 1 januari 2011.

I Lissabonfördraget fastställdes också på vilket sätt utrikestjänsten skulle inrättas:

”Hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta ska anges i ett beslut som antas av rådet. Rådet ska besluta på förslag av den höga representanten efter att ha hört Europaparlamentet och efter kommissionens godkännande.”

Under 2010 togs viktiga steg. Den 25 mars överlämnade den höga representanten ett förslag till rådet om inrättande av Europeiska utrikestjänsten. Förslaget, som följde på långa förhandlingar och diskussioner med de olika berörda avdelningarna, innehöll detaljerade beskrivningar av hur utrikestjänsten skulle vara sammansatt, hur dess personal skulle väljas ut och behandlas och hur medlemsländerna och andra EU-institutioner skulle involveras. Utrikestjänstens betydelse var också tydlig:

”Avdelningen kommer att bidra till att stärka Europeiska unionen som global aktör, göra den mera synlig och göra det möjligt för den att föra fram sina intressen och värden på ett effektivare sätt.”

Den 8 juli 2010 antog Europaparlamentet en resolution om godkännande av detta förslag, men lade till egna kommentarer om utnämning av personal, finansiering av utländska delegationer och lösning av potentiella tvister.

Den 26 juli 2010 antog rådet ett beslut som bekräftade förslaget från den höga representanten, med Europaparlamentets ändringar. Beslutet trädde i kraft omedelbart. Utrikestjänstens verksamhet inleddes officiellt den 1 januari 2011.

Utrikestjänsten rapporterar regelbundet om sin verksamhet. Detta sker genom årliga verksamhetsrapporter, rapporter om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, rapporter om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och rapporter om mänskliga rättigheter. Utrikestjänsten bidrar också till EU:s årliga allmänna rapport.

Editorial Sections: