European Union External Action

EUH:n perustaminen

25/11/2019 - 15:46
Overview

EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011. Sille luotiin perusta vuonna 2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuoden 2009 lopulla.

Lissabonin sopimuksessa määriteltiin myös tapa, jolla ulkosuhdehallintoa rakennettaisiin:

"Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta vahvistetaan neuvoston päätöksellä. Neuvosto tekee ratkaisunsa korkean edustajan ehdotuksesta Euroopan parlamenttia kuultuaan ja saatuaan komission hyväksynnän.”

Vuonna 2010 asiassa otettiin merkittäviä edistysaskeleita. Korkea edustaja toimitti 25. maaliskuuta neuvostolle ehdotuksen EUH:n perustamisesta. Pitkien neuvottelujen ja asianomaisten yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena syntyneessä luonnoksessa esitettiin yksityiskohtainen kuvaus EUH:n rakenteesta, sen henkilökunnan valintamenettelystä ja kohtelusta sekä jäsenmaiden ja muiden EU:n toimielinten osuudesta. Oli selvää, että EUH:lla olisi tärkeä rooli:

"Se auttaa lujittamaan Euroopan unionia sen toimiessa maailmanlaajuisilla foorumeilla, vahvistaa sen profiilia ja auttaa sitä tuomaan tehokkaammin esiin intressinsä ja edustamansa arvot."

Euroopan parlamentti antoi 8. heinäkuuta 2010 päätöslauselman, jolla se hyväksyi ehdotuksen ja esitti samalla omat huomautuksensa henkilöstön nimittämisestä, ulkomaanedustustojen rahoittamisesta ja mahdollisten riitojen ratkaisemisesta.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 26. heinäkuuta 2010 päätöksen, jolla vahvistettiin korkean edustajan ehdotus Euroopan parlamentin tarkistuksilla muutettuna. Päätös tuli voimaan välittömästi. EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011.

EUH raportoi toiminnastaan säännöllisesti. Raportointi koostuu vuotuisista toimintakertomuksista, selvityksistä EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, selvityksistä yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä ihmisoikeusraporteista. EUH:ta käsitellään myös vuosittaisessa yleiskertomuksessa EU:sta.

Editorial Sections: