European Union External Action

Euroopa välisteenistuse loomine

25/11/2019 - 15:46
Overview

Välisteenistus, mis alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2011, loodi 2007. aastal allkirjastatud ja 2009. aasta lõpus jõustunud Lissaboni lepinguga.

Lissaboni lepingus sätestati ka viis, kuidas teenistus luuakse:

„Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine määratakse nõukogu otsusega. Nõukogu teeb otsuse kõrge esindaja ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ning komisjonilt nõusoleku saamist."

2010. aastal astuti mõned olulised sammud. 25. märtsil saatis kõrge esindaja nõukogule ettepaneku Euroopa välisteenistuse asutamise kohta. Ettepanek, millele eelnesid pikad läbirääkimised ja arutelud erinevate asjaomaste teenistustega, sisaldas üksikasjalikke kirjeldusi selle kohta, kuidas Euroopa välisteenistus moodustatakse, kuidas selle töötajaid valitakse ja koheldakse ning kuidas kaasatakse liikmesriike ja teisi Euroopa institutsioone. Euroopa välisteenistuse olulisus oli samuti selge:

„See aitab tugevdada Euroopa Liitu maailma tasandil, muutes ta nähtavamaks ning võimaldades tal esitada oma huve ja väärtusi tõhusamalt.“

8. juulil 2010 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega ta kiitis kõnealuse ettepaneku heaks, lisades samas oma kommentaarid töötajate ametisse nimetamise, välisdelegatsioonide rahastamise ja võimalike vaidluste lahendamise kohta.

26. juulil 2010 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu otsuse, millega kinnitati kõnealune kõrge esindaja ettepanek, sealhulgas Euroopa Parlamendi muudatused. Otsus jõustus kohe. Euroopa välisteenistus alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2011.

Euroopa välisteenistus annab oma tegevusest korrapäraselt aru. Seda tehakse iga-aastaste tegevusaruannete, ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika aruannete, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aruannete ning inimõiguste aruannete kaudu. Euroopa välisteenistus annab oma panuse ka ELi iga-aastasesse üldaruandesse.

Editorial Sections: