European Union External Action

Oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

25/11/2019 - 15:46
Overview

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indledte formelt sine aktiviteter 1. januar 2011. Tjenesten oprettedes ved Lissabontraktaten, som blev undertegnet i 2007 og trådte i kraft i slutningen af 2009.

Lissabontraktaten beskrev også, hvordan tjenesten skulle oprettes:

"Rådet fastsætter ved en afgørelse, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere. Rådet træffer afgørelse på forslag af den højtstående repræsentant efter høring af Europa-Parlamentet og efter Kommissionens godkendelse."

I 2010 blev der taget nogle vigtige skridt. 25. marts forelagde den højtstående repræsentant Rådet et forslag om oprettelse af EU-Udenrigstjenesten. Forslaget, som fulgte langvarige forhandlinger og drøftelser med de forskellige berørte tjenestegrene, beskrev i detaljer, hvordan EU-Udenrigstjenesten skulle sammensættes, hvordan dens personale skulle udvælges og behandles, og hvordan medlemsstaterne og andre EU-institutioner skulle inddrages. EU-Udenrigstjenestens betydning var også tydelig:

"Den vil hjælpe med til at styrke Den Europæiske Union på den globale scene, give den en tydeligere profil og sætte den i stand til at fremføre sine interesser og værdier på en mere effektiv måde."

8. juli 2010 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om godkendelse af dette forslag, men tilføjede deres egne bemærkninger vedrørende udnævnelse af personale, finansiering af udenlandske delegationer og løsning af potentielle tvister.

26. juli 2010 vedtog Rådet for Den Europæiske Union en afgørelse, der bekræftede den højtstående repræsentants forslag med Europa-Parlamentets ændringer. Afgørelsen trådte omgående i kraft. EU-Udenrigstjenesten indledte officielt sine aktiviteter 1. januar 2011.

EU-Udenrigstjenesten rapporterer regelmæssigt om sine aktiviteter. Det sker gennem årlige aktivitetsrapporter, rapporter om EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, rapporter om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og rapporter om menneskerettigheder. EU-Udenrigstjenesten bidrager også til EU's årlige almindelige beretning.

Editorial Sections: