European Union External Action

Vytvoření ESVČ

25/11/2019 - 15:46
Overview

Evropská služba pro vnější činnost, jejíž činnost byla oficiálně zahájena dne 1. ledna 2011, byla zřízena Lisabonskou smlouvou, která byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost na konci roku 2009.

Lisabonská smlouva rovněž stanovila způsob, jakým bude služba vytvořena:

„Organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost stanoví rozhodnutí Rady. Rada rozhoduje na návrh vysokého představitele po konzultaci s Evropským parlamentem a po obdržení souhlasu Komise.“

V roce 2010 bylo učiněno několik důležitých kroků. Dne 25. března zaslala vysoká představitelka Radě návrh týkající se zřízení ESVČ. Tento návrh, který byl výsledkem dlouhých jednání a diskusí s jednotlivými dotčenými útvary, obsahoval podrobný popis složení ESVČ, výběru a postavení zaměstnanců, jakož i způsobu zapojení členských států a dalších evropských orgánů. Z návrhu rovněž jasně vyplynul význam služby ESVČ:

„Díky ní bude mít Evropská unie na globální scéně silnější postavení a bude výraznějším hráčem, a bude tak moci účinnějším způsobem prosazovat své zájmy a hodnoty.“

Dne 8. července 2010 přijal Evropský parlament usnesení, kterým uvedený návrh schválil, a současně k němu připojil své připomínky týkající se jmenování zaměstnanců, financování zahraničních delegací a řešení případných sporů.

Dne 26. července 2010 přijala Rada Evropské unie rozhodnutí, kterým byl potvrzen návrh vysoké představitelky včetně změn Evropského parlamentu. Rozhodnutí nabylo okamžitě účinnosti. ESVČ zahájila oficiálně činnost dne 1. ledna 2011.

ESVČ pravidelně podává zprávy o své činnosti. Činí tak prostřednictvím výročních zpráv o činnosti, zpráv o společné zahraniční a bezpečnostní politice EU, zpráv o společné bezpečnostní a obranné politice a zpráv o lidských právech. ESVČ rovněž přispívá k výroční souhrnné zprávě EU.

Editorial Sections: