European Union External Action

Създаване на ЕСВД

25/11/2019 - 15:46
Overview

Европейската служба за външна дейност, която започна да функционира официално на 1 януари 2011 г., беше създадена с Договора от Лисабон, подписан през 2007 г. и влязъл в сила в края на 2009 г.

Договорът от Лисабон очерта и реда и начина на създаване на Службата:

„Организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност се определят с решение на Съвета. Съветът действа по предложение на върховния представител след консултация с Европейския парламент и след одобрение от Комисията.“

През 2010 г. бяха предприети някои важни стъпки. На 25 март върховният представител представи на Съвета предложение за създаването на ЕСВД. Предложението, което беше направено след продължителни преговори и обсъждания с различните служби, включваше подробно описание на начина, по който ще бъде съставена ЕСВД, на това как ще се избират и третират нейните служители и по какъв начин ще участват държавите членки и други европейски институции. Ясно беше посочено и значението на ЕСВД:

„Службата ще спомогне за повишаване на ролята на Европейския съюз на световната сцена и за неговото утвърждаване и ще му позволи по-ефикасно да представи интересите и ценностите си.“

На 8 юли 2010 г. Европейският парламент прие резолюция, с която одобри това предложение, като добави бележките си относно назначаването на персонала, финансирането на делегациите в чужбина и разрешаването на евентуални спорове.

На 26 юли 2010 г. Съветът на Европейския съюз прие решение, с което потвърди предложението на върховния представител, с измененията на Европейския парламент. Решението влезе в сила незабавно. ЕСВД започна да функционира официално на 1 януари 2011 г.

ЕСВД докладва редовно за своите дейности. Тя прави това чрез годишни отчети за своята дейност, доклади относно общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, доклади относно общата политика за сигурност и отбрана и доклади относно правата на човека. Освен това ЕСВД допринася и за годишния общ доклад на ЕС.​

Editorial Sections:

Author